Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program wychowawczy przedszkola

Program Wychowawczy Przedszkola w Smolcu

 


„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”

Janusz Korczak

I WSTĘP

Program Wychowawczy Przedszkola w Smolcu został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości.

Celem głównym Programu Wychowawczego jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym.

 

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.

 

II CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 1.  Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi:
 • kształtowanie postawy szacunku, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości, życzliwości wobec innych;
 • polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu;
 • rozróżniania dobra od zła.
 1. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
 2. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”.
 3. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.
 4. Kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
 5. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 6. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

 

III REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 

1. ZADANIA PRZEDSZKOLA

1.1 STARAJ SIĘ POZNAWAĆ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE.

 

 • Pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu.
 • Prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków.
 • Realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów, np. strażaka, policjanta, lekarza itp.
 • Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej
 • Zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski.
 • Ukazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów i slajdów.

   

1.2. STARAJ SIĘ KONTROLOWAĆ SWOJE ZACHOWANIE, BĄDŹ KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI.

 • Ustalenie reguł i norm życia w grupie i przestrzeganie ich.
 • Porozumiewanie się umiarkowanym głosem.
 • Ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów.
 • Reagowanie na umówione sygnały.
 • Uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych.
 • Określanie i wyrażanie swoich uczuć i oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych.
 • Zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji, nie wyrządzając krzywdy innym.
 • Poznawanie wzorców właściwego zachowania.
 • Podejmowanie prób oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań.
 • Systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby.
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.
 • Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
 • Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku.
 • Rozumienie empatycznego podejścia do drugiego człowieka.
 • Słuchanie kolegów pełniących dyżur, podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom.
 • Sprawianie radości innym dzieciom, przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków.
 • Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

1.3. STARAJ SIĘ DBAĆ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

 • Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach.
 • Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.
 • Kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw.
 • Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
 • Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów - spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym.
 • Stosowanie podczas zajęć różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów.
 • Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw.
 • Udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia.
 • Udział w corocznych spotkaniach z policjantem.
 • Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz na wycieczkach.
 • Przestrzeganie zasady postępowania w kontaktach z osobami nieznajomymi.
 • Omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości.
 • Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 • Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
 • Omówienie zachowaniadzieci w kontaktach ze zwierzętami.
 • Dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy.

1.4. STARAJ SIĘ DBAĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

 • Poznanie wybranych środowisk przyrodniczych, np. las, park, łąka, staw –charakterystycznej roślinności i zwierząt.
 • Przyzwyczajanie do niezrywania roślin, poszanowania przyrody, wyróżnianie części roślin.
 • Obserwowanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu rozpoznawanych po liściach lub owocach.
 • Poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmieniającą się porą roku.
 • Rozumienie znaczenia powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt, poznanie przyczyn ich zanieczyszczeń.
 • Poznanie wybranych zwierząt, ptaków i roślin chronionych w Polsce.
 • Systematyczne dokarmianie ptaków, rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami.
 • Poznanie znaczenia zamkniętego obiegu wody w przyrodzie.
 • Przeprowadzanie prostych doświadczeń i eksperymentów.
 • Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.
 • Uświadomienie o działaniach ludzi zmierzających do ochrony przyrody.
 • Aktywizowanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne.
 • Rozumienie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.

 

2. ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW.

Nauczyciel:

 • współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, włącza rodziców w życie przedszkola,
 • planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty,
 • zbiera informacje o dzieciach - prowadzi obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju,
 • kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich,
 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
 • wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społecznej, kulturalnej i przyrodniczej,
 • otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości,
 • utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju,
 • współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi,
 • prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami,
 • doskonali swoje kwalifikacje zawodowe,
 • dąży do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu,
 • przestrzega podstawowe zasady bhp i ppoż. oraz dyscyplinę pracy.


Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami:

 • poznanie środowiska rodzinnego wychowanków,
 • współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych,
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców,
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach,
 • inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola, środowiska lokalnego,
 • przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy,
 • przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych.

 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI.

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w tym do:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Umożliwienia zdobywania nauki poprzez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
 • Opieki i ochrony.

                                        
Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności.
 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go.
 • Proszenia o to, czego chce, ale nie wymagania tego.
 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich.
 • Akceptacji takim, jakim jest.
 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi.
 • Indywidualnego tempa procesu rozwojowego.
 • Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.
 • Korzystania z dóbr kulturalnych.
 • Poszanowania własności.
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich.
 • Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi.
 • Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych.
 • Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw.
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc.
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania.
 • Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności.
 • Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje.
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.
 • Regulowania własnych potrzeb.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.


Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów,przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielami, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli.
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci.
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW.

Rodzice mają prawo do:

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie.
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń.
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo, tj. Radę Rodziców.
 • Uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej podczas otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 • Wspierania przedszkola w jego działaniach.

                                                                                                  
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • Przestrzeganie Statutu Przedszkola w Smolcu.
 • Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory.
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola.
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 • Uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:46:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:46:55