Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Koncepcja pracy placówki

 

I. KONCEPCJA PRACY

    Pełniąc  funkcję  dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu  chciałabym , aby  placówka  ta  była :

TWÓRCZA- BEZPIECZNA-ŻYCZLIWA - WYMAGAJĄCA.

Pragnę, aby placówkę  cechowała:

·   Wysoka  efektywność  kształcenia, co pozwoli na  przygotowanie naszych uczniów  do  dalszego etapu  edukacji  i  zapewnienie   wszechstronnego  rozwoju  każdego  ucznia,  na miarę jego możliwości.

·   Życzliwa  atmosfera  oparta  na  wzajemnym  szacunku,  pomocy  i  współdziałaniu  wszystkich  podmiotów  uczestniczących 
w  procesie  kształcenia  i  wychowania  tj.  nauczycieli, uczniów

 i  rodziców.

·    Skuteczność w zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas codziennych działań  na terenie placówki, jak również podczas organizowanych wyjazdów edukacyjnych , wycieczek poza jej terenem.

 

  W  celu   realizacji  powyższych  zamierzeń   i  osiągnięcia  wysokiej  jakości  pracy należy  wyznaczyć  działania  do  realizacji  we  wszystkich  obszarach  funkcjonowania  placówki.

1.      DYDAKTYKA

                Podnoszenie  efektów  pracy  dydaktycznej.

 

Ø Nawiązanie współpracy z WCDN i instytucjami wspierającymi i szkolącymi nauczycieli celem pozyskiwania nowych narzędzi do diagnozy  osiągnięć  dzieci.

Ø Współpraca z wydawnictwami prowadzącymi ogólnopolskie diagnozy.

Ø Wewnętrzny  system  diagnozowania  własnymi  narzędziami  badawczymi.

Ø Systematyczna analiza i ewaluacja wyników diagnoz w zespołach nauczycielskich. Wyciągnięcie  wniosków  i  ich wdrażanie w dalszej pracy z dziećmi.

Ø Dostosowanie  metod  pracy do potrzeb i możliwości dzieci- indywidualizacja pracy.

Ø Organizacja  zajęć  dodatkowych wspierających uzdolnienia oraz eliminujących trudności.

Ø Organizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Ø Motywowanie  nauczycieli  do:  dalszego  doskonalenia, wzbogacania  warsztatu  pracy, zdobywania  kolejnych  stopni  awansu.

Ø Wspieranie młodych nauczycieli.

Ø Opracowanie planu  wewnętrznego  doskonalenia  nauczycieli, finansowe  wparcie dla nauczycieli podejmujących doskonalenie.

Ø Zakup  materiałów i pomocy dydaktycznych,  książek z zakresu  metodyki, dydaktyki, czasopism.

Ø Zapewnienie  dostępu do Internetu we wszystkich salach dydaktycznych placówki.

Ø Organizowanie  szkoleń  prowadzonych  przez  specjalistów  zewnętrznych.

Ø Promowanie  nauczycieli, którzy  osiągają  sukces  w  pracy  zarówno  na  terenie  szkoły  jak  i  w  środowisku.

Ø Zachęcanie   kadry  pedagogicznej  do  popularyzacji  i  wdrażania  nowych  metod  pracy.

Ø Postrzeganie  dziecka  jako  aktywnego  uczestnika  procesu  nauczania,
 a nauczyciela  jako  jego  doradcę.

Ø Wdrożenie  efektywnie  działającego  nadzoru  pedagogicznego. Opracowanie organizacji  i  zasad  sprawowania  nadzoru.

Ø Systematyczne ocenianie, według  jasnych  kryteriów, informowanie rodziców o postępach w nauce dzieci.

Ø Współpraca  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi działania placówki. Poszukiwanie  i  wdrażanie  metod  wspierających  rozwój   dziecka.

Ø Realizacja zadań „ Programu pracy z uczniem zdolnym” wspierania  uzdolnień”,  poprzez  organizację  zajęć  dodatkowych  i  konkursów  rozwijających  talenty  uczniów, dających możliwość konfrontacji z rówieśnikami.

Ø Realizacja zadań „Programu pracy z uczniem z trudnościami”

Ø Pozyskiwanie środków z różnych źródeł na   poszerzenie  oferty  edukacyjnej. Składanie  wniosków o  dofinansowanie  w  ramach  programu  operacyjnego  Kapitał  Ludzki.

2.     WYCHOWANIE  I  OPIEKA

 

Uczyć można słowami,

wychowywać tylko przykładem”

Jean De La Bruyere

 

   a)  Nasilenie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych.

Ø Przygotowanie  dzieci  do  życia  w  społeczeństwie  poprzez  wychowanie  w  poszanowaniu  tradycji,  wartości   rodzinnych

 i  chrześcijańskich. Nasz absolwent ma być  przygotowany do kolejnego etapu edukacyjnego, tolerancyjny, otwarty  na  potrzeby  drugiego  człowieka, znający swoją wartość, wierzący we własne siły.

Ø Pozyskiwanie  do  współpracy rodziców  uczniów, jako  partnerów 
w  procesie  wychowania, organizowanie różnych  form szkoleniowych dla nich.

Ø Poszukiwanie  środków  na  zatrudnienie  psychologa  ze  względu  na  coraz  częstsze  potrzeby  wspierania  emocjonalnego  dzieci, wzrost  zaburzeń  koncentracji, relacji  komunikowania  się  z  rówieśnikami  oraz  w  celu  wsparcia  często  niewydolnych  wychowawczo  rodziców.

Ø Organizacja opieki świetlicowej w sposób optymalny  dla  uczniów i rodziców. Kontynuacja założeń  pracy  świetlicy  w  taki  sposób, aby  spełniała  ona  nie  tylko  funkcję  opiekuńczą, ale  również  rozwijającą  zainteresowania  uczniów. Prezentacja efektów pracy podczas imprez szkolnych i środowiskowych.

Ø Umożliwienie  wszystkim  chętnym  dzieciom  udział  w  zajęciach  dodatkowych .Wzbogacanie oferty  zajęć dodatkowych.

Ø Organizowanie  wycieczek  krajoznawczych, wyjazdów  na  zielone  szkoły oraz wyjazdów  do  teatru, operetki, filharmonii, zakładów  pracy czy  instytucji  użyteczności   publicznej.

Ø Poznawanie   różnych  zawodów  poprzez  organizację  spotkań
 z  ciekawymi  ludźmi.

Ø W  miarę  możliwości  zaplanowanie  różnorodnych  zajęć  z  dziećmi  podczas  ferii.

Ø Systematyczna  ewaluacja  Programu  Wychowawczego  szkoły 
z  wszystkimi  podmiotami tj. gronem  pedagogicznym, uczniami
 i  rodzicami. W razie potrzeby dokonywanie zmian.

Ø Otoczenie  szczególną  opieką  dzieci  potrzebujących  wsparcia  materialnego  poprzez  organizację  dożywiania, pomocy  w  wyposażeniu  w  podręczniki  i  przybory  szkolne. Nawiązanie  współpracy  podczas  realizacji  tego  zadania  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej, fundacjami  lub sponsorami w celu  pozyskania  środków.

b) przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa

Ø Zapewnienie  wszystkim  dzieciom  bezpiecznych  warunków  pracy,  nauki  i zabawy w  placówce  oraz  podczas  zajęć  organizowanych  poza  jej  terenem.

Ø  Systematyczne  organizowanie  szkoleń dla  pracowników z zakresu  BHP  i udzielania  pierwszej  pomocy.

Ø Opracowanie  niezbędnych regulaminów, procedur dotyczących  bezpiecznego  pobytu  dzieci  w  szkole i przedszkolu,  organizacji   wycieczek itp. i  nadzór  nad  ich  przestrzeganiem.

Ø Organizowanie  we  współpracy  z  Policją  i  Strażą  Miejską  prelekcji 

     na  temat  bezpieczeństwa.

 

3. PROMOCJA  I  WSPÓŁPRACA  ZE  ŚRODOWISKIEM.

Ø Założenie  i  systematyczne  uaktualnianie  strony  internetowej.

Ø Promowanie  osiągnięć w  lokalnej  prasie.

Ø Wydawanie  gazetki   szkolnej i przedszkolnej.

Ø Organizowanie  imprez  środowiskowych ( Festyn  z  okazji  Dnia  Rodziny, Opłatek, Kiermasze  świąteczne, Dzień  Seniora  …).

Ø Współpraca  z  Radą  Sołecką, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów, Kołem Gospodyń Wiejskich, zakładami  pracy oraz szkołami.

Ø Współpraca  z  pracownikami  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej

 ( prowadzenie diagnoz, terapii, badań przesiewowych).

 

4. BAZA  I  DZIAŁALNOŚC  MENEDŻERSKA.

Ø Systematyczne doposażenie  placówki  w  pomoce  dydaktyczne.

Ø Zakup  książek   do  biblioteki (w szczególności pozycji multimedialnych).

Ø Zakup tablic interaktywnych, projektorów w celu (dostosowania metod pracy do potrzeb uczniów – słuchowcy, wzrokowcy i kinestetycy) uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.

Ø Pozyskiwanie środków finansowych poprzez maksymalne  wykorzystanie bazy placówki: wynajem  hali  sportowej w  godzinach  popołudniowych  i  wieczornych, wynajem sal  lekcyjnych.

Ø Współpraca  z  rodzicami w zakresie organizacji imprez  środowiskowych podczas których pozyskujemy fundusze .

Ø Pozyskiwanie  sponsorów.

Ø Pozyskiwanie  środków  z  funduszy  unijnych.

Ø Tworzenie  dobrego  wizerunku  placówki.

Ø Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy placówki, celem uniknięcia pracy szkoły w systemie zmianowym.

 

5. ZARZĄDZANIE

Ø Systematyczne  tworzenie  i uaktualnianie  obowiązujących  w  szkole i przedszkolu dokumentów.

Ø Współpraca  z  wszystkimi  organami  szkoły i przedszkola. Cele  i  kierunki  działań  placówki są opracowane  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej, Rady  Rodziców  i Samorządu  Uczniowskiego.

 

Sprawując  funkcję  dyrektora  placówki  zamierzam  sprawnie  zarządzać  jej pracą   w  celu  uzyskania  wysokiego  poziomu  kształcenia 
i  wychowania. Pragnę  stworzyć  takie  warunki, aby  dziecko  wiejskie  mogło  odnieść  sukces, a wszyscy  pracownicy  z  dużym  zaangażowaniem  i w przyjaznej atmosferze wykonywali  swoją  pracę.
    W  osiągnięciu  moich  celów  niezbędna  będzie  dobra  współpraca  z  organem  prowadzącym ( Gminą  Kąty  Wrocławskie), organem  nadzorującym ( Kuratorium  Oświaty  we Wrocławiu) oraz  z  wszystkimi pracownikami  szkoły, rodzicami  i  uczniami.

                                                                                               

Renata Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:29:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:29:38