Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

 1.  Wykaz aktów prawnych zobowiązujących szkołę do prowadzenia działań profilaktycznych:

 

 1.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 2.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół   (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zmianami).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. NR4, poz. 17)
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz. 1231; Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473)
 6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami: DZ. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48 ; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz.469; Nr 120 po. 826)
 7. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.Nr11,poz.109 z późniejszymi zmianami)
 8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami)
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26 z 2003r., poz.226 )
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z Nr 5, poz. 46)
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz. 114).

12 . Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011.r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. z 2011.r.Nr78, poz. 428)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011.r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. z 2011.r.Nr 103, poz.594)

 

 

 1.  Informacje wstępne:

 

Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja poprzedniego

programu obowiązującego w placówce przez wielu latach funkcjonowania.

W niektórych punktach będzie on przypominał poprzedni, ale zawarte będą

w nim już doświadczenia wyciągnięte z dotychczasowej praktyki.

 

Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienie człowieka w rozwoju przed

zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest

ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed

podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych

jako zachowania ryzykowne.

 

 

 1. Oczekiwane efekty:

 

 1. Polepszenie funkcjonowania uczniów w zespole klasowym.
 2. Polepszenie komunikacji między uczniami w klasie.
 3. Zwiększenie motywacji do osiągania lepszych wyników i osiągnięć w nauce.
 4. Uzyskanie świadomości z zagrożeń wynikających z zażywania środków uzależniających.
 5. Wyrobienie nawyku dbałości o własne zdrowie.
 6. Wyrobienie umiejętności asertywnego odmawiania.
 7. Wzrost poczucia własnej wartości i znajomości swoich słabych i mocnych stron.
 8. Wykazywanie większej dojrzałości i samodzielności w podejmowaniu decyzji.
 9. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w zespole klasowym.
 10. Zwiększenie aktywności rodziców przy współdziałaniu ze szkołą.

 

 

 1. Szczegółowe cele programu:

 

 1. Rozpoznanie środowiska uczniów przez wychowawców klas.
 2. Rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków socjalno-bytowych.
 3. Integracja wychowawcy z klasą.
 4. Poprawa komunikacji wychowawcy z klasą,
 5. Poprawa komunikacji między uczniami a nauczycielami.
 6. Kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych.
 7. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych.
 8. Budowanie więzi w grupie.
 9. Budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o odnoszone sukcesy w  różnych dziedzinach.
 10. Stwarzanie sytuacji wychowawczych, w których każdy z uczniów mógłby odnosić sukces wdrażanie asertywnych zachowań.
 11. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym ucznia poprzez indywidualną pracę z nim budowanie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia dla dzieci : koleżeństwa, przyjaźni, zaufania i uczciwości.
 12. Uwrażliwianie uczniów na problemy i potrzeby innych ludzi.
 13. Kształcenie umiejętności prawidłowego podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane działania zapobieganie inicjacji alkoholowej, nikotynowej i narkotykowej uczniów.
 14. Doskonalenie, przez uczniów, umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków szkodliwych dla nich.
 15. Umożliwienie dzieciom oraz dorosłym własnego rozwoju poprzez zachęcanie do współpracy uaktywnienie rodziców do współdziałania ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dzieci.
 16. Pogłębienie wiedzy rodziców na temat potrzeb i metod pracy z dziećmi.
 17. Poinformowanie rodziców o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.
 18. Wypracowanie stałej formy współpracy pomiędzy nauczycielem - pedagogiem - higienistką szkolną - rodzicami - innymi organami szkoły
 19. Skonsolidowanie działań w ramach zespołów nauczycielskich oddziałujących  na terenie naszej placówki
 20. Wdrażanie nauczycieli do systematycznej współpracy z innymi instytucjami, które w swojej działalności zajmują się również sprawami opieki i wychowania (poradnie psychologiczno - pedagogiczne, poradnie...)
 1. Sposoby realizacji założeń programu:

 

 1. ankiety, wywiady, rozmowy
 2. zajęcia w formie edukacyjno - profilaktycznej
 3. warsztaty tematyczne
 4. zajęcia pozalekcyjne, gry, zabawy integrujące
 5. udział w uroczystościach i konkursach
 6. spotkania integracyjne z rodzicami
 7. zajęcia socjoterapeutyczne
 8. zajęcia psychoedukacyjne
 9. stale konsultacje i porady dla dzieci, rodziców i nauczycieli
 10. zajęcia sportowe, prowadzone przez nauczycieli zajęć wychowania fizycznego, o charakterze modelującym prawidłowe postawy prozdrowotne
 11. zajęcia specjalistyczne : korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, trening aktywności umysłowej

 

VI.     Realizatorzy programu:
 

 1. wychowawcy
 2. pedagog szkolny
 3. logopeda
 4. higienistka szkolna
 5. nauczyciele uczący
 6. rodzice
 7. inne organy szkoły

 

 

VII.    Obszary działalności profilaktycznej

 

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ

TREŚCI

CELE

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

ZDROWIE FIZYCZNE

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE

Uczeń dobrze i bezpiecznie czuje się w szkole.

Wie, że może liczyć na nauczycieli, samorząd, rodziców i pomoc kolegi.

Potrafi reagować w sytuacjach zagrożenia.

Umiejętnie korzysta z dostępnej pomocy.

Uczeń niepełnosprawny staje się aktywny i otwarty.

Mówi o sobie, swoich problemach i potrafi słuchać innych.

Ma poczucie własnej wartości niezależnie od posiadanych deficytów rozwojowych.

Potrafi nawiązywać pozytywne relacje w grupie rówieśniczej. Ma poczucie przynależności do niej, toleruje inność drugiej osoby – uznaje jej prawa, potrzeby i możliwości.

Każdy uczeń, w tym niepełnosprawny, radzi sobie z naciskiem i presją grupy; nabywa umiejętności mówienia „ nie”.

 

- Realizacja dziennych bloków tematycznych w klasach I-III  z uwzględnieniem

możliwości i potrzeb dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

- Realizacja treści profilaktycznych w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ścieżek                       międzyprzedmiotowych.

- Organizowanie lekcji wychowawczych dotyczących problemów uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z orzeczoną    niepełnosprawnością prowadzonych przez nauczycieli - wychowawców oraz pedagoga szkolnego.

- Udział w spektaklach profilaktycznych, pogadankach, dyskusjach nt. bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, nt. agresji, przemocy, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze złością.

- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych) na rzecz wyrównywania braków edukacyjnych i kompensowania niedomogów u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Udział w kółkach zainteresowań organizowanych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów, uwzględniających zainteresowania i potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

- Ustalenie systemu reagowania kryzysowego: udostępnienie w ogólnodostępnym miejscu adresów, numerów telefonów do: poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego,  centrum pomocy rodzinie, rzecznika praw dziecka.

 

Dyrekcja,

pedagog szkolny,

nauczyciele, wychowawcy klas,

bibliotekarz,

inni pracownicy placówki, pielęgniarka, lekarze,

specjaliści: logopeda, terapeuta, psycholog,

rodzice,

zaproszeni goście

 

 

HIGIENA OSOBISTA

Uczeń zdobywa wiedzę na temat higieny

Poznaje środki służące do utrzymania czystości.

Wie jak dbać o higienę jamy ustnej

Wie jak dbać o higienę w okresie dojrzewania

Dba o czystość otoczenia

- Przeprowadzenie zajęć na temat podstawowych zasad higieny oraz sposobów ich przestrzegania

- Przeprowadzanie spotkań z pracownikami

służby zdrowia ( tematyka- rodzaje chorób „brudnych rąk” , przyczyny próchnicy)

- Udział w programach profilaktycznych

-Udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej

 

Wychowawcy

dyrekcja, pielęgniarka,

lekarze

POSTAWA CIAŁA

Uczeń wie jaka jest prawidłowa postawa ciała

Rozumie potrzebę dbania o nią ,wie jak siedzieć przy biurku

Uczestniczą w zajęciach sportowych pozwalających kształtować prawidłową postawę ciała

Uczniowie świadomie uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

Uczeń wie jaką rolę dla utrzymania zdrowia odgrywa ruch

- Dostosowanie wysokości mebli szkolnych do wzrostu poszczególnych uczniów.

- Organizowanie akcji promujących zachowanie prawidłowej postawy ciała

- Organizowanie dla uczniów badań postawy ciała celem zdiagnozowania nieprawidłowości

- W ramach zajęć wychowania fizycznego stosowanie ćwiczeń poprawiających sylwetkę dzieci

- Zorganizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej i sportowo-rekreacyjnych

- Propagowanie sportu

 

Dyrekcja, lekarze., wychowawcy klas,

nauczyciele wych.fiz.

 

WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE

Uczeń zna zasady zdrowego odżywiania się

Wie jakie produkty mają wpływ na prawidłowy rozwój

Wie jaką rolę odgrywa picie mleka

Wie jak zachowywać higienę podczas przygotowywania posiłków

Wie czym grozi niewłaściwe odżywianie się

Zna choroby wynikające z niewłaściwego odżywiania się

- Lekcje poświęcone tematyce właściwego odżywiania się

- Uczestnictwo w imprezach , konkursach poświęconych tematyce zdrowej żywności

- Przeprowadzenie pogadanek dla dzieci i rodziców o tematyce prawidłowego odżywiania się

- Nauka prawidłowego , kulturalnego spożywania posiłków podczas wspólnych wyjazdów

- Udział w akcji „Mleko”.

-Zorganizowanie spotkania z lekarzem na temat skutków nieprawidłowego odżywiania się

 

Dyrekcja, wychowawcy, pielęgniarka, zaproszeni goście

 • SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO

Uczeń wie jak zaplanować sobie czas wolny aby był on korzystny dla jego zdrowia

Uczeń wie jakie szkody dla zdrowia może przynieść spędzanie przed komputerem i telewizorem zbyt dużej ilości czasu

Uczeń zna ofertę zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę i inne podmioty

- Przeprowadzenie lekcji poświęconej właściwej organizacji czasu wolnego

- Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie kół zainteresowań

- Organizowanie i stałe wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych

- Propagowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego

-Współpraca z instytucjami organizującymi wolny czas

 

Wychowawcy klas, dyrekcja, zaproszeni goście

BEZPIECZEŃSTWO

Uczeń wie jak zachować się bezpiecznie w szkole, w drodze do niej, podczas zabaw , na wycieczkach.

Uczeń zna zasady ruchu drogowego

Uczeń wie jak korzystać z urządzeń domowych

Uczeń wie jakie zagrożenia mogą spotkać go w otaczającym świecie

Uczeń wie ,że sam jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo

Uczeń wie jak reagować w obliczu zagrożenia

Uczeń wie jak zachować się podczas ewakuacji

Uczeń potrafi zachować się asertywnie

Uczeń umie zachować się w obliczu ataku ze strony psa

 

- Prowadzenie zajęć na temat bezpiecznego zachowywania się w szkole , w drodze do niej, podczas zabaw i wyjazdów oraz w domu

- Organizowanie kursu i egzaminu na kartę rowerową

- Współpraca z policją ( prelekcje, pogadanki, interwencje)

- Przestrzeganie przepisów związanych z organizowaniem wycieczek przez szkołę

- Udział w konkursach organizowanych przez policję

- Nauka asertywności

- Udział uczniów w programie „Udzielanie pierwszej pomocy”

- Organizowanie próbnych ewakuacji

- Spotkanie z pracownikiem straży pożarnej

- Kontrolowanie aktywności pełnienia dyżurów przez nauczycieli

- Szkolenia dla nauczycieli i pracowników w zakresie BHP

- Systematyczna kontrola stanu technicznego budynku placówki i urządzeń

Nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja,

zaproszeni goście

inni pracownicy placówki

 • AGRESJA , PRZEMOC

WZAJEMNE RELACJE DZIECI

Uczeń wie co to jest agresywne zachowanie

Uczeń ma świadomość jakie skutki dla zdrowia może nieść zachowanie agresywne

Uczeń uczy się właściwego sposobu rozwiązywania konfliktów

Uczeń wie jak zachować się w chwilach prowokacji

Uczeń wie jakie wzorce zachowań są pozytywne, a jakie nie

Uczeń wie ,że zachowanie złe nie jest bezkarne

Uczeń wie. do kogo zwrócić się w sytuacjach konfliktowych, gdzie szukać pomocy

Uczeń wie ,że agresja nie może być formą promocji swojej osoby

Uczeń wie ,że ponosi konsekwencję niewłaściwych wyborów

- Organizowanie przedstawień dla dzieci o tematyce agresji

- Organizowanie szkoleń dla nauczycieli „Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci”.

- Organizowanie lekcji wychowawczych poświęconych integracji klasy

- Wdrażanie uczniów do samooceny własnych zachowań

- Uczenie dzieci prawidłowej komunikacji z rówieśnikami

- Organizowanie spotkań dla rodziców dzieci z problemami. Uczenie jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach problemowych

- Natychmiastowe działania nauczycieli w sytuacjach konfliktowych

-Zachowanie dyscypliny na lekcjach i zajęciach dodatkowych w celu uniknięcia sytuacji konfliktowych, które mogą wywołać agresji

 

Dyrekcja, nauczyciele

wychowawcy, zaproszeni goście,

wszyscy pracownicy szkoły

RELACJE DZIECKO OSOBA DOROSŁA

Uczeń wie, do kogo zwracać się o pomoc

Uczeń wie ,że może wypowiadać własne zdanie

Uczeń wie jakie są właściwe relacje w stosunku do osoby dorosłej

Uczeń zna Konwencję Praw Dziecka

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki

- Informowanie dzieci i rodziców o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach trudnych

- Systematyczne badanie stanów emocjonalnych dzieci poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych, ankiet

- Prowadzenie pogadanek, na temat zagrożeń jakie mogą spotkać dzieci ze strony osób dorosłych

-Zapoznanie uczniów z Konwencja Praw Dziecka

-Zapoznanie ucznia ze Statutem szkoły

 

Wychowawcy klas, dyrekcja.

 • KULTURA OSOBISTA

NORMY WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ

Uczeń zachowuje się kulturalne

Uczeń zna normy dobrego zachowania się w różnych miejscach

Wie jak ubrać się stosownie do sytuacji

Uczeń nie używa wulgarnych słów

Uczeń poznaje wzorce kulturalnego zachowania się i wygłaszania własnych opinii

- Zwracanie szczególnej uwagi na kulturę słowa

- Organizowanie różnych imprez, promujących kulturalne zachowania

- Przeprowadzenie pogadanek uwzględniających tematykę właściwego zachowania i odpowiedniego ubierania się stosownie do sytuacji

- Organizowanie wyjazdów do różnych instytucji ( teatr, kino, opera)

-Ukazywanie właściwych wzorców

 

Wszyscy nauczyciele , dyrekcja, rodzice

SZKOLNE NIEPOWODZENIA

Uczeń rozumie sens uczenia się

Czuje się bezpiecznie w szkole

Może mówić o swoich problemach

Czuje wsparcie w chwilach niepowodzeń

Zna WSO, wymagania z poszczególnych przedmiotów kryteria oceniania

Uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości

Czuje się dobrze w grupie rówieśników

Ma zorganizowaną wszelką pomoc aby osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości

W chwilach niepowodzeń może otrzymać szansę na poprawę

- Na początku roku informowanie uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

- Przedstawienie WSO rodzicom

- Stwarzanie dobrego klimatu współpracy na linii nauczyciel – uczeń- rodzic

- Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

- Aktywizowanie uczniów do pracy poprzez stosowanie właściwych metod pracy

- Stopniowanie wymagań wobec dzieci w zależności od ich możliwości

- Informowanie rodziców o postępach w nauce dziecka

- Organizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach

- Diagnozowanie potrzeb dzieci w zakresie opieki , dydaktyki i wychowania

- Przeprowadzanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli poświęconych tematowi – Jak organizować pomoc dzieciom mającym problemy w nauce

- Współpraca z odpowiednimi instytucjami

-Nagradzanie ucznia za najmniejszy sukces

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja

zaproszeni goście.

UZALEŻNIENIA

ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE

Uczeń wie, czym jest uzależnienie

Zna środki, które mogą przyczynić się do uzależnienia (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze)

Wie, jak się zachować, gdy ktoś proponuje mu środki uzależniające

Uczeń wie, że uzależnienie może prowadzić do utraty zdrowia i życia

Umie podejmować właściwe decyzje

Uczy się dokonywania samooceny

Wie, do kogo zwrócić się o pomoc

Poznaje alternatywy spędzania czasu wolnego z rówieśnikami

- Organizowanie dla uczniów klas spotkań profilaktycznych na tematy poruszające tematykę uzależnień oraz poczucia własnej wartości z  udziałem przedstawicieli różnych instytucji

-Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki:

 • antyalkoholowej
 • antynikotynowej;
 • antynarkotykowej
 • profilaktyki dotyczącej dopalaczy

- Podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień na poszczególnych przedmiotach wg realizowanych planów pracy

- Organizowanie przedstawień profilaktycznych o tematyce uzależnienia, jego skutkach

- Wskazywanie właściwych sposobów rozwiązywania problemów

- Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw

- Organizowanie prelekcji i pogadanek dla rodziców dotyczących problemu uzależnień (dopalacze)

-Gromadzenie i uzupełnienie biblioteczki dla rodziców w materiały o tematyce uzależnień, w tym dane kontaktowe instytucji wspomagających walkę z uzależnieniami

- Kontrolowanie sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci

- Organizowanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych

- Udział w programach profilaktycznych „Tak ,czy nie”

- Współpraca z odpowiednimi instytucjami

(kuratorem sądowym, GOPS-em, poradnią psychologiczno- pedagogiczną )

- Wskazywanie właściwych wzorców postępowania

- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

- Reagowanie na nietypowe zachowania uczniów

- Badanie znajomości przez dzieci problematyki uzależnień

-Wykorzystywanie wniosków do dalszej pracy

 

Wychowawcy , dyrekcja, goście

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROLA RODZICÓW

Rodzice znają i akceptują działania szkoły w zakresie profilaktyki

Rodzice rozumieją znaczenie działań profilaktycznych

Rodzice znają i akceptują wszelkie dokumenty pozwalające na właściwą realizację zadań szkoły

Korzystają z organizowanych przez szkołę szkoleń

Tworzą radę rodziców , która może wydawać opinie we wszystkich sprawach dotyczących placówki

Rodzice utrzymują stały i systematyczny kontakt ze szkołą

Potrafią zauważyć niewłaściwe zachowania u swoich dzieci

Znają przyczyny i skutki stosowania środków uzależniających

Wiedzą gdzie szukać pomocy

Pomagają w procesie wychowawczym poprzez rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem problemów

- Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły

- Przekazywanie informacji na temat działań podejmowanych przez szkołę

- Organizowanie szkoleń, pogadanek, spotkań dla rodziców prowadzonych przez zaproszonych specjalistów

- Włączanie rodziców do działań szkoły

- Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców

- Zapraszanie rodziców na wszelkie uroczystości szkolne, imprezy

- Badanie opinii rodziców na temat pracy szkoły

- Informowanie rodzic…ów na temat wszelkich dziwnych zachowań ich dzieci

- Wspieranie rodziców mających problemy socjalne, społeczne

Wszyscy nauczyciele, dyrekcja,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:19:04