Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na żywność do przedszkola

Ogłoszenie nr 624208-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu: Dostawa artykułów żywnościowych do przedszkola publicznego w SmolcuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, krajowy numer identyfikacyjny 11816180000000, ul. ul. Kościelna  2 , 55-080  Smolec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 316 84 61, e-mail sekretariat@zsp-smolec.pl, faks 71 316 84 61.Adres strony internetowej (URL): www.zspsmolec.edupage.org Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.zspsmolec.edupage.org

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:Elektronicznie

Nieadres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Nie Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Tak Inny sposób: wersja papierowaAdres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec, sekretariat p. 204

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

NieNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do przedszkola publicznego w SmolcuNumer referencyjny:Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: DostawyII.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na części:

TakOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:dowolnieMaksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:9II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Smolcu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji rzeczowo-ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 4 – oddzielne wykazy zamawianych towarów żywnościowych danej części : Część 1. - pieczywo, wyroby piekarskie Część 2. – mięso i przetwory mięsne Część 3. – artykuły nabiałowe Część 4. – świeże warzywa i owoce Część 5. – mrożone warzywa, owoce i ryby Część 6. – artykuły ogólnospożywcze Część 7. – jaja Część 8. – woda źródlana Część 9. – soki jednodnioweII.5) Główny kod CPV: 15000000-8Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15810000-9

15100000-9

15500000-3

15300000-1

15896000-5

15800000-6

15200000-0

03142500-3

41100000-0

15320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 144918,68 Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NieOkreślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:miesiącach:    lub dniach:lubdata rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Informacje dodatkoweIII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunków:Informacje dodatkoweIII.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunków:Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiNie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów.III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZPIII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPISIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

NieInformacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

NieNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieInformacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

NieDopuszcza się złożenie oferty wariantowejNieZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  Przewidywana minimalna liczba wykonawców 1Maksymalna liczba wykonawców  9Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:NiePrzewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Informacje dodatkowe:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:NieAdres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:Informacje dodatkowe:W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:NiePrzewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:Nie

IV.1.8) Aukcja elektronicznaPrzewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) NieNależy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:NieNależy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert:IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie

Łączna cena ofertowa brutto 60,00

Termin płatności faktury 30,00

Dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)NieIV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjneIV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacjiPrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegoOpis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:Wstępny harmonogram postępowania:Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:Należy podać informacje na temat etapów dialogu:Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnegoElementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektronicznaAdres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:Data: godzina:Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: NieNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-11-28, godzina: 09:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Wskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu>IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NieIV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane NieIV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:1Nazwa:Pieczywo, wyroby piekarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15810000-93) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 9260,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna cena ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:2Nazwa:Mięso i przetwory mięsne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-93) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 32407,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna cena ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzajacy współracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:3Nazwa:Artykuły nabiałowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-33) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 25000,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna cena ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:4Nazwa:Świeże warzywa i owoce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-8, 15300000-13) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 28703,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna kwota ofertowa brutto60,00

Termin Płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzające wspóółpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:5Nazwa:Mrożone warzywa owoce i ryby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15896000-53) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 10000,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna kwota ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:6Nazwa:Artykuły ogólnospożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-8, 15800000-63) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 34260,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna cena ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:7Nazwa:Jaja

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-8, 03142500-33) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 1574,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna kwota ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:8Nazwa:Woda źródlana

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-8, 41100000-03) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 3426,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie

Łączna cena ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:9Nazwa:Soki jednodniowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-8, 15315320-73) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: 3514,00Waluta:PLN4) Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach:okres w dniach:data rozpoczęcia: 2020-01-01data zakończenia: 2020-12-315) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

łączna kwota ofertowa brutto60,00

Termin płatności faktury30,00

Dokumenty potwierdzajace współpracę z placówkami oświatowymi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_SMOLEC_NA_2020_18_11.pdf (PDF, 961KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-20 16:10:19 961KB 5 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 SKMBT_C22419112810280.pdf (PDF, 774KB) 2019-11-28 10:32:30 774KB 450 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_19_12_04.pdf (PDF, 1.0MB) 2019-12-04 09:24:23 1.0MB 340 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszene_o_udzieleniu_zamówienia.PDF (PDF, 673KB) 2020-01-15 12:41:30 673KB 416 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 20-11-2019 16:10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Kowalczyk 19-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 15-01-2020 12:41:30