Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na żywność

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

 

 

 

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PRZEDSZKOLA
W SMOLCU”

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM:

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu

mgr Renata Kowalczyk

 

 

 

 

Smolec, listopad 2016 r.

 

 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie

e-mail: dyrekcja@zsp-smolec.pl, strona internetowa: www.zspsmolec.edupage.org

REGON: 001181618, NIP: 896-11-79-116

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

 

III. Informacje ogólne:

 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, jest oznaczone znakiem ZSP-272/2/16

 2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie
  we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi.
  W zakresie nieuregulowanym w ustawie PZP mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) - dalej k.c.,

 4. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

 5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również umowa o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone w języku polskim.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

 13. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich
  i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola w Smolcu w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji rzeczowo-ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 5 - oddzielne wykazy zamawianych towarów żywnościowych danej części:

Część 1. - świeże pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie

Część 2. - świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory mięsne i podroby

Część 3. - mleko i przetwory mleczne

Część 4. - świeże owoce i warzywa

Część 5. - mrożone owoce, warzywa i ryby

Część 6. - jajka

Część 7. - artykuły ogólnospożywcze

Część 8. - woda źródlana

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

 

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

03142500-3 - Jaja

41100000-0 - Woda

 

2. Nazwy własne podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do SIWZ, należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości oraz nazwa takiego produktu musi znaleźć się w ofercie.

3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Termin realizacji: następny dzień po zgłoszeniu telefonicznym lub pisemnym zapotrzebowania, w szczególnych przypadkach w ciągu: 3-4 godzin od złożenia zamówienia przez upoważnionego przez Zamawiającego intendenta. Wykonawca będzie dostarczać artykuły własnym transportem i na swój koszt.

4. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemy HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.

5. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP:

- posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, miodu, ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o podleganiu kontroli,

- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.

6. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 14 dni, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej.

7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Pojemniki i opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu.

8. Wykonawca przekazuje żywność osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej oraz jakościowej w godzinach od 700 do 1400. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Poszczególne dostawy:

 

Część 1. - świeże pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie

- DOSTAWA: codziennie, w godz. 6.45-7.00

Część 2. - świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory mięsne i podroby

- DOSTAWA: dwa razy w tygodniu, w godz. 7.00-9.00

Część 3. - mleko i przetwory mleczne

- DOSTAWA: dwa razy w tygodniu, w godz. 7.00-9.00

Część 4. - świeże owoce i warzywa

- DOSTAWA: co drugi dzień, w godz. 6.45-7.30

Część 5.- mrożone owoce, warzywa i ryby

- DOSTAWA: raz w tygodniu, w godz. 7.00-14.00

Część 6. - jajka

- DOSTAWA: raz w tygodniu, w godz. 7.00-14.00

Część 7. - artykuły ogólnospożywcze

- DOSTAWA: raz w tygodniu, w godz. 7.00-14.00

Część 8. - woda źródlana

- DOSTAWA: dwa razy w miesiącu, w godz. 7.00-14.00

 

9. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy.

10. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad do 12 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt Wykonawcy.

11. Wszystkie podane w specyfikacji ilości są szacunkowe i mogą one ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczne ilości zamawianych artykułów, będą wynikać z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć, zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.

 

 • V. Termin wykonania Zamówienia

Termin realizacji - od dnia 1.01.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu;

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 

  1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.

 

 

VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy

 1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

  1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

  2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137), zwanej dalej „K.K.”, lub art. 46 lub
   art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),

  2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 K.K.,

  3. skarbowe,

  4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);

  1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2;

  2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

  4. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  5. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  6. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
   o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
   w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  7. który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  8. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
   o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
   o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);

  9. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
   o zamówienia publiczne;

  10. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
   poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia.

  11. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
   w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
   art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);

  12. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  13. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
   w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

  14. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
   na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
   o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
   w sprawie spłaty tych należności

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte
   w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
  lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający
  oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
  za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych
  w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec.

 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dyrekcja@zsp-smolec.pl, a faksem na nr 71 316 84 61.

 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później
  niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
  o którym mowa w pkt 5.

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 1. Małgorzata Wierzchowska - wicedyrektor, tel. 530 067 869

 2. Bogusława Siciarz - intendent, tel. (71) 316 84 51

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

 

X. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w SIWZ załączniki (od 1 do 5) wypełnione, podpisane, opieczętowane.

 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

 3. Zaleca się, by oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, były sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający
  nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej
  w SIWZ.

 4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
  w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

 5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów
  albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu.

 6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

 7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
  lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)
  do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Wszystkie strony oferty powinny być ręcznie ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

 1. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
  pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić
  z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane

 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec, w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2016 r. do godz. 9.00

 2. Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Oferta w postępowaniu na:

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO PRZEDSZKOLA W SMOLCU”

 

Otworzyć w dniu 6.12.2016 r. o godz. 9.10

 

 1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

 2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 3. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt 1 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2016 r. w siedzibie Zamawiającego:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec, o godzinie o godz. 9.10.

 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 6. Otwarcie ofert jest jawne.

 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie
  www.zsp-smolec.edupage.org informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

 3. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiotową SIWZ.

 2. Cena oferty winna uwzględniać całkowite koszty realizacji zamówienia, w tym podatek
  od towarów i usług (VAT).

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. Konsekwencje niewłaściwego oszacowania ceny obciążają Wykonawcę.

 4. Jeżeli w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

„Łączna cena ofertowa brutto” - C

„Termin płatności faktury” - D

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena ofertowa brutto

60%

60

Cena najtańszej oferty

C = ----------------------------------------- x 60 pkt

Cena badanej oferty

Termin płatności faktury

40%

40

 

Najdłuższy zaproponowany termin
płatności faktury

D = -------------------------------------------------------- x 40 pkt

Zaproponowany termin
płatności badanej faktury

 

L = C + D

gdzie:

L - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

D - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności faktury”

Ocena punktowa w ramach kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

- Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „Termin płatności faktury” wynosi 40.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilość przyznanych punktów

w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana na najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Ceny ofertowa powinna obejmować cenę brutto:

- za dostawę artykułów żywnościowych.

Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Cena oferty powinna zostać podana do dwóch miejsc po przecinku.

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

XVII. Informacje o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach Działu VI PZP „Środki ochrony prawnej”.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 -Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia z listą powiązań kapitałowych Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz towarów żywnościowych

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

 

.........................................

(miejscowość i data)

...................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

 

OFERTA

Na zadanie:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO PRZEDSZKOLA W SMOLCU”

 

 

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nr telefonu ................................................. Nr tel. / fax .............................................

nr REGON..................................... ………. NIP…………………………………….

Internet: http://............................................ e-mail:.................@..................................

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………..

 

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO PRZEDSZKOLA W SMOLCU”

 

 

Oferujemy:

 

Nazwa części

Wartość

zamówienia

netto

Wartość

podatku

VAT

Wartość

zamówienia

brutto

Część 1. Świeże pieczywo, wyroby piekarskie
i ciastkarskie

 

 

 

 

Część 2. Świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory  mięsne i podroby,

 

 

 

 

Część 3. Mleko i przetwory mleczne

 

 

 

 

Część 4. Świeże owoce i warzywa

 

 

 

 

Część 5. Mrożone owoce, warzywa i ryby

 

 

 

 

Część 6. Jajka

 

 

 

 

Część 7. Artykuły ogólnospożywcze

 

 

 

 

Część 8. Woda źródlana

 

 

 

 

 

Powyższe wartości wynikają z szczegółowego wykazu zamawianych towarów żywnościowych, których ilość, cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto, wartość brutto wykazano wg załącznika nr 5 (w załączeniu właściwy wykaz artykułów, których dotyczy oferta), na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Termin płatności faktury: …………………………………. dni.

 

jednocześnie oświadczamy, że:

 

e-mail: ………...……........………….… tel./fax: .................................................………;

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towarów i Usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towarów i Usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj)

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego

powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku.

 

 

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

data, podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia
oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………..............…...............

...............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………...........

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO PRZEDSZKOLA W SMOLCU”

 

oświadczam, co następuje:

W ODNIESIENIU DO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 

…………….…….

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..................................................... ustawy PZP

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjęto następujące środki naprawcze: ................................................................. .......................................................................................................................................................

 

…………….…….

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
w niniejszym postępowaniu powołuje się Wykonawca, którego reprezentuję, tj.: ................. ....................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

…………….…….

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: .................................................................................................................. ....................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

…………….…….

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

…………….…….

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

 

W ODNIESIENIU DO SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VI pkt: ...............................................................................................

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

 

…………….…….

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VI pkt: ........................................................................................................................

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

Wykonawca, którego reprezentuję,, polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................….

w następującym zakresie: .......................................................................................................... ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

 

…………….…….

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….

(miejscowość, data)

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przynależności
do grupy kapitałowej

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

 

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………

 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………..

 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……… na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu *

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu,

należących do tej samej grupy kapitałowej *

 

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

 

 

……………………
Miejscowość, data

………………………………. pieczęć i podpis upoważnionych

przedstawicieli firmy

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy

 

UMOWA nr ……………………..

 

na „DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PRZEDSZKOLA W SMOLCU”

zawarta w dniu ................. 2016 roku w Smolcu

pomiędzy

………………………………………………..……………reprezentowanej przez Dyrektora - …………….…….. ………………….

z siedzibą ………………………………………………………………… NIP …………….

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym,

z jednej strony, a:

................................................................. z siedzibą w ...................................... działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS..............................................posiadającą NIP……………………. REGON ………………………., wysokość kapitału zakładowego ………………………. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą uprawnionego do wykonywania dostaw objętych niniejszą umową na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego.

 

§ 1.

 

Część 1. - świeże pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie

Część 2. - świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory mięsne i podroby

Część 3. - mleko i przetwory mleczne

Część 4. - świeże owoce i warzywa

Część 5. - mrożone owoce, warzywa i ryby

Część 6. - jajka

Część 7. - artykuły ogólnospożywcze

Część 8. - woda źródlana

 

 

§ 2

 

NAZWA

Wartość

zamówienia

netto

Wartość

podatku

VAT

Wartość

zamówienia

brutto

Część 1. Świeże pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

 

 

Część 2. Świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory mięsne i podroby

 

 

 

Część 3. Mleko i przetwory mleczne

 

 

 

 

Część 4. Świeże owoce i warzywa

 

 

 

 

Część 5. Mrożone owoce, warzywa i ryby

 

 

 

 

Część 6. Jajka

 

 

 

 

Część 7. Artykuły ogólnospożywcze

 

 

 

 

Część 8. Woda źródlana

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

§ 4

 

§ 5

 

§ 6

 

§ 7

 

§ 8

 

 

 

§ 9

 

§ 10

 

§ 11

a) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT,

b) Wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za zgodą Zamawiającego.

 

§ 12

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

 

 

Wykonawca Zamawiający

 

 

……..…………………………… …………………………….

 

 

Załączniki:

 

a) część : ……………………………

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

Część 1. - świeże pieczywo, wyroby piekarskie

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidywana

Cena jednostkowa netto

 

Cena jednostkowa brutto

Wartość

brutto

1

Chleb wiejski krojony 500 g

1800 szt.

 

 

 

2

Chleb z ziarnami krojony 450 g

800 szt.

 

 

 

3

Chleb razowy krojony 350 g

800 szt.

 

 

 

4

Drożdżówka 70 g

1500 szt.

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

Dostawy codziennie od godz. 6.45 do godz. 7.00

 

 

 

 

…………………………………….. ………………………………………………………

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

 

Część 2. - świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory mięsne i podroby

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidy
wana

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Wartość

brutto

1

Kiełbasa krakowska sucha wp. 1 kg

100 kg

 

 

 

2

Kiełbasa podwawelska

1 kg

50 kg

 

 

 

3

Szynka drobiowa z fileta 1 kg

150 kg

 

 

 

4

Łopatka wp. bk. 1 kg

200 kg

 

 

 

5

Schab bk. 1 kg

150 kg

 

 

 

 

6

Filet z kurczaka świeży 1 kg

300 kg

 

 

 

7

Kurczak świeży

1 kg

70 kg

 

 

 

8

Udziec z indyka bez kości 1 kg

300 kg

 

 

 

9

 

 

Mięso od szynki wp. 1 kg

200 kg

 

 

 

10

Kiełbasa biała parzona 1 kg

30 kg

 

 

 

11

Filet z indyka

1 kg

250 kg

 

 

 

 

12

Ogonówka

1 kg

30 kg

 

 

 

 

13

Szynka biała typu Tarczyński 1 kg

30 kg

 

 

 

14

Polędwica wołowa 1 kg

50 kg

 

 

 

15

Parówki drobiowe powyżej 90% mięsa 1 kg

250 kg

 

 

 

16

Karczek wp. bk.

1 kg

 

50 kg

 

 

 

17

Szynka gotowana wieprzowa 1 kg

30 kg

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

Dostawy dwa razy w tygodniu od godz. 7.00 do godz. 9.00

 

 

 

 

………………………………… ……………………………………………………

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

 

Część 3. - mleko i przetwory mleczne

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidywana

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Wartość

brutto

1

Mleko UHT 2% 1 l karton

3000 l

 

 

 

2

Masło śmietankowe 200 g

2000 szt.

 

 

 

3

Masło Ekstra 200 g

400 szt.

 

 

 

4

Margaryna Palma 250 g

30 szt.

 

 

 

5

Serek topiony typu Hochland 100 g

500 szt.

 

 

 

6

Ser biały półtłusty 1 kg

200 kg

 

 

 

7

Ser żółty typu Gouda 1 kg

250 kg

 

 

 

8

Śmietana 12% 0,4 l typu Łowicz

300 szt.

 

 

 

9

Śmietana kwaśna 12% 400 g

70 szt.

 

 

 

10

Śmietana 30% 500 g

20 szt.

 

 

 

11

 

Jogurt pitny owocowy typu Mlekovita

250 g

4500 szt.

 

 

 

12

 

Jogurt naturalny 0,4 l

100 szt.

 

 

 

13

Kefir naturalny 400 g

50 szt.

 

 

 

14

Ser Feta typu Mlekovita (żółta) 270 g

 

 

50 szt.

 

 

 

15

Ser Mozzarella (kulka) 125 g

100 szt.

 

 

 

16

Serek Almette ziołowy typu Hochland 150 g

150 szt.

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Dostawy dwa razy w tygodniu od godz. 7.00 do godz. 9.00

 

 

 

………………………………… ………………………………………………………

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

 

Część 4. - świeże owoce i warzywa

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidywana

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Wartość

brutto

1

Ziemniaki jadalne 1 kg

typu Irga

 

2500 kg

 

 

 

 

2

Kapusta biała 1 kg

100 kg

 

 

 

 

3

Kapusta pekińska 1 kg

200 kg

 

 

 

 

4

Kapusta kiszona 1 kg

200 kg

 

 

 

 

5

Ogórek zielony 1 kg

200 kg

 

 

 

 

6

Pietruszka korzeń 1 kg

250 kg

 

 

 

 

7

Pietruszka zielona pęczek

200 szt.

 

 

 

8

Marchew 1 kg

600 kg

 

 

 

 

9

Cebula 1 kg

100 kg

 

 

 

 

10

Burak czerwony 1 kg

200 kg

 

 

 

 

11

Seler 1 kg

250 kg

 

 

 

 

12

Por 1 szt.

400 szt.

 

 

 

 

13

Pomidor 1 kg

150 kg

 

 

 

 

14

Pieczarki 1 kg

60 kg

 

 

 

 

15

Szczypior pęczek 1 szt.

 

100 szt.

 

 

 

16

Rzodkiewka pęczek
1 szt.

100 szt.

 

 

 

 

17

Koper pęczek 1 szt.

200 szt.

 

 

 

 

18

Jabłko 1 kg typu ligol, jonagored, Cortland

 

 

1500 kg

 

 

 

 

19

Banan 1 kg

1300 kg

 

 

 

 

20

Cytryna 1 kg

80 kg

 

 

 

 

21

Sałata zielona masłowa krucha 1 szt.

200 szt.

 

 

 

 

22

Brzoskwinie 1 kg

 

150 kg

 

 

 

23

Nektaryny 1 kg

150 kg

 

 

 

 

24

Truskawki 1 kg

50 kg

 

 

 

 

25

Ogórki kwaszone 1 kg

150 kg

 

 

 

 

26

Kapusta czerwona

1 szt.

40 szt.

 

 

 

27

Fasola sucha Jaś

1 kg

50 kg

 

 

 

28

Groch łuskany

1 kg

30 kg

 

 

 

 

29

Soczewica czerwona

1 kg

20 kg

 

 

 

30

Papryka czerwona
1 kg

150 kg

 

 

 

31

Kalafior 1 szt.

40 szt.

 

 

 

 

32

Brokuły 1 szt.

40 szt.

 

 

 

 

33

Cukinia 1 kg

50 kg

 

 

 

 

34

Winogron biały 1 kg

20 kg

 

 

 

 

35

Winogron czerwony

1 kg

20 kg

 

 

 

36

Kiwi 1 szt.

200 szt.

 

 

 

 

37

Pomarańcze 1 kg

 

50 kg

 

 

 

38

Mandarynki 1 kg, bezpestkowe

150 kg

 

 

 

 

39

Kapusta włoska, 1 szt.

 

50 szt.

 

 

 

40

Rzodkiew biała 1 kg

 

50 kg

 

 

 

41

Śliwki deserowe typu węgierka/prezydent
1 kg

 

50 kg

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Dostawy co 2 dzień od godz. 6.45 do godz. 7.30

 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………………….

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

 

Część 5. - mrożone owoce, warzywa i ryby

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidywana

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Wartość

brutto

1

Filet z łososia 1 kg

100 kg

 

 

 

 

2

Filet z dorsza 1 kg

100 kg

 

 

 

 

3

Filet z soli 1 kg

250 kg

 

 

 

 

4

Mieszanka kompotowa 1 kg

 

250 kg

 

 

 

5

Szpinak 1 kg

20 kg

 

 

 

 

6

Bukiet warzyw 1 kg

70 kg

 

 

 

 

7

Kalafior 1 kg

60 kg

 

 

 

 

8

Fasolka szparagowa cięta 1 kg

70 kg

 

 

 

9

Brokuły 1 kg

60 kg

 

 

 

 

10

Marchew

z groszkiem 1 kg

70 kg

 

 

 

11

Włoszczyzna 1 kg

 

50 kg

 

 

 

 

12

Brukselka 1 kg

20 kg

 

 

 

 

13

Truskawki mrożone 1 kg

50 kg

 

 

 

14

Groszek zielony

1 kg

20 kg

 

 

 

15

Marchew mini

1 kg

50 kg

 

 

 

16

Paluszki rybne o zawartości fileta powyżej 50 proc.

1 kg

150 kg

 

 

 

17

Czarna porzeczka

1 kg

 

50 kg

 

 

 

18

Malina 1 kg

20 kg

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Dostawy raz na tydzień od godz. 7.00 do godz. 14.00

 

 

 

………………………………… …………………………………………………………………

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

Część 6. - jajka

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidywalna

Cena jednostkowa

netto

Cena jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

1

Jaja kurze świeże, duże z chowu ściółkowego -

10 szt.

 

5000 szt.

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

Dostawy raz na tydzień od godz. 7.00 do godz. 14.00

 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………………..

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

Część 7. - artykuły ogólnospożywcze

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidywana

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Wartość

brutto

1

Bułka tarta 500 g

200 szt.

 

 

 

 

2

Cukier biały 1 kg

500 kg

 

 

 

 

3

Cukier puder 1 kg

10 kg

 

 

 

 

4

Kasza jęczmienna typu

SONKO 4 x 100 g, 1 szt.

200 szt.

 

 

 

 

5

Kasza gryczana typu

SONKO 4 x 100 g, 1 szt.

150 szt.

 

 

 

6

Kasza manna 500 g

70 kg

 

 

 

 

7

Makaron typu Lubella

500 g

150 kg

 

 

 

8

Makaron pełnoziarnisty

typu Lubella 500 g

60 kg

 

 

 

9

Makaron kolorowy 500 g

60 kg

 

 

 

 

10

Mąka pszenna typu

Wrocławska 1 kg

300 kg

 

 

 

 

11

Mąka ziemniaczana 500 g

50 kg

 

 

 

 

12

Galaretka owocowa

typu Winiary 75 g

300 szt.

 

 

 

13

Kisiel typu Winiary

77 g

500 szt.

 

 

 

 

14

Budyń typu Winiary

60 g

200 szt.

 

 

 

 

15

Ryż typu SONKO, 4 x 100 g, 1 szt.

200 szt.

 

 

 

 

16

Sól jodowana 1 kg

50 kg

 

 

 

 

17

Pieprz ziołowy typu Prymat 20 g

300 szt.

 

 

 

 

18

Cukier wanilinowy

20 g

100 szt.

 

 

 

19

Liść laurowy typu Prymat

6 g

 

50 szt.

 

 

 

20

Majeranek typu Prymat

8 g

60 szt.

 

 

 

 

 

21

Pieprz cytrynowy

typu Prymat 20 g

30 szt.

 

 

 

 

22

Pieprz czarny mielony typu Prymat 15 g

60 szt.

 

 

 

23

Curry typu Prymat

20 g

50 szt.

 

 

 

 

24

Kurkuma typu Prymat

20 g

50 szt.

 

 

 

 

25

Proszek do pieczenia

20 g

50 szt.

 

 

 

26

Soda oczyszczona 80 g

30 szt.

 

 

 

 

27

Aromat do ciasta 10 ml

20 szt.

 

 

 

 

28

Zioła prowansalskie 10 g

100 szt.

 

 

 

 

29

Tymianek 10 g

50 szt.

 

 

 

 

30

Oregano 10 g

100 szt.

 

 

 

 

31

Bazylia otarta 10 g

100 szt.

 

 

 

 

32

Kminek 20 g

50 szt.

 

 

 

 

33

Ziele angielskie

10 g

30 szt.

 

 

 

34

Cynamon 10 g

30 szt.

 

 

 

 

35

Kasza jaglana 500 g

100 kg

 

 

 

 

36

Czosnek granulowany

20 g

 

250 szt.

 

 

 

 

37

Płatki owsiane 400 g

100 szt.

 

 

 

 

38

Płatki ryżowe 400 g

100 szt.

 

 

 

 

39

Zacierka 250 g

300 szt.

 

 

 

 

40

Koncentrat pomidorowy typu Pudliszki 250 ml

 

150 szt.

 

 

 

41

Dżem truskawkowy

280 g typu Łowicz

 

 

 

100 szt.

 

 

 

42

Makrela w pomidorach 170 g

300 szt.

 

 

 

43

Olej rzepakowy 1 l

150 szt.

 

 

 

 

44

Oliwa z oliwek 500 ml

 

50 szt.

 

 

 

45

Kakao ciemne 150 g

10 szt.

 

 

 

 

46

Napój kakaowy

typu Puchatek 500 g

80 szt.

 

 

 

 

47

Kawa typu Inka 150 g

80 szt.

 

 

 

 

48

Musztarda stołowa delikatesowa mała

185 g

20 szt.

 

 

 

49

Kwasek cytrynowy 15 g

 

50 szt.

 

 

 

50

Ketchup 250 ml

50 szt.

 

 

 

 

51

Chrzan tarty mały

160 g

20 szt.

 

 

 

 

52

Zakwas na barszcz biały 0,5 l

60 szt.

 

 

 

53

Kukurydza konserwowa 400 g

50 szt.

 

 

 

54

Koncentrat buraczany

300 ml

20 szt.

 

 

 

55

Tuńczyk w sosie własnym 170 g

400 szt.

 

 

 

56

Ogórki konserwowe łagodne 900 g

50 szt.

 

 

 

57

Pomidory bez skórki w puszce 400 g

100 szt.

 

 

 

58

Przyprawa typu Vegeta naturalna 150 g

250 szt.

 

 

 

 

59

Drożdże 100 g

50 szt.

 

 

 

 

60

Groszek konserwowy

400 g

40 szt.

 

 

 

61

Herbata expr. zielona

20 szt./opak.

100 szt.

 

 

 

62

Herbata expr. owocowa 20 szt./opak.

 

150 szt.

 

 

 

63

Herbata ekspresowa miętowa 20 szt./opak.

 

 

 

200 szt.

 

 

 

64

Herbata rumiankowa ekspresowa
20 szt./opak.

 

 

100 szt.

 

 

 

65

Herbata z melisy ekspresowa
20 szt./opak.

50 szt.

 

 

 

66

Herbata lipowa

ekspresowa
20 szt./opak.

100 szt.

 

 

 

 

67

Herbata czarna typu Saga 100 torebek

30 szt.

 

 

 

68

Mąka kukurydziana 1 kg

30 kg

 

 

 

 

69

Sok typu Kubuś 900 ml

 

1000 szt.

 

 

 

 

70

Krem czekoladowy typu Nutella 0,5 kg

50 szt.

 

 

 

71

Miód 370 g

400 szt.

 

 

 

 

72

Ciastka zbożowe

Typu LU-GO 50 g

5200 szt.

 

 

 

73

Ciastka typu Petitki Lubisie 30 g

5200 szt.

 

 

 

74

Przecier ogórkowy

250 ml

100 szt.

 

 

 

75

Majonez typu Winiary

250 ml

40 szt.

 

 

 

 

76

Suszone morele 1 kg

20 kg

 

 

 

 

77

Suszone śliwki 1 kg

20 kg

 

 

 

 

78

Rodzynki 1 kg

20 kg

 

 

 

 

79

Brzoskwinie w puszce

850 g

50 szt.

 

 

 

80

Ananas w puszce 365 g

80 szt.

 

 

 

 

81

Papryka słodka 20 g

100 szt.

 

 

 

 

82

Czerwona fasola w puszce 350-400 g

50 szt.

 

 

 

83

Groszek ptysiowy, 1 kg

50 kg

 

 

 

 

84

Chrupki kukurydziane

60 g

 

500 szt.

 

 

 

85

Biszkopty typu Mamut

120 g

200 szt.

 

 

 

86

Woda niegazowana 5 l

15 szt.

 

 

 

 

87

Płatki kukurydziane typu

Corn Flakes 1000 g

100 szt.

 

 

 

88

Szczaw konserwowy

w słoiku 200 g

30 szt.

 

 

 

89

Kasza kukurydziana

typu Kupiec 400 g

50 szt.

 

 

 

90

Wiórki kokosowe

100 g

50 szt.

 

 

 

91

Siemię lniane

500 g

50 szt.

 

 

 

92

Słonecznik łuskany

200 g

50 szt.

 

 

 

93

Orzechy włoskie

100 g

50 szt.

 

 

 

94

Mieszanka suszonych owoców 1 kg

10 kg

 

 

 

95

Wafle ryżowe typu Sonko

130 g

500 szt.

 

 

 

96

Chipsy bananowe 100 g

1300 szt.

 

 

 

 

97

Chrupiące plasterki jabłka 20-25 g

 

1300 szt.

 

 

 

98

Sól morska 1 kg

30 kg

 

 

 

 

99

Płatki jaglane 400 g

50 kg

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

Dostawy raz w tygodniu od godz. 7.00 do godz. 14.00

 

 

 

 

………………………………… ………………………………….

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz towarów żywnościowych

 

 

Część 8. - woda źródlana

 

 

Lp.

Nazwa artykułu

Ilość przewidywalna

Cena jednostkowa

netto

Cena jednostkowa

brutto

Wartość

brutto

1

Woda źródlana naturalna, niskozmineralizowana, niegazowana, butle 18,9-20 litrów, hermetycznie zamykane

 

230 szt.

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

Dostawy dwa razy w miesiącu od godz. 7.00 do godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………………..

(data) (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

  1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

  1. Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin płatności faktury

  1. 21 dni - 40 punktów,

  2. 14 dni - 30 punktów,

  3. 7 dni - 20 punktów.

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
   że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

  1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
   ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
   o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
   o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

  4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

  5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

        1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ
         i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

        2. zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
         w SIWZ i wzorze umowy;

        3. akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy
         i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
         na warunkach określonych we wzorze umowy.

        4. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w SIWZ,

        5. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się
         do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu
         i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

        6. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ;

        7. zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć podwykonawcom realizację następującego zakresu prac:………………………….......................……….

  1. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .........................................................................................................................

  1. Oświadczamy, że złożona oferta

  1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu
   z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

  2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu
   z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów żywnościowych dla przedszkola w Smolcu” z siedzibą przy ul. Wierzbowej 9a, 55-080 Smolec.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych na warunkach zawartych w ofercie cenowej wymienionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy.

  3. Zakres obejmuje dostawę w części:*/właściwe podkreślić/

  1. Wielkość każdej dostawy, jej termin (dzień, godziny) oraz rodzaj zamawianego asortymentu wynikać będzie z zamówień składanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

  2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu artykuły własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

  3. Zamówienia składane będą drogą telefoniczną, faksową lub pisemną w zależności od potrzeb Zamawiającego na 24 godziny przed realizacją zamówienia.

  4. Zamawiający zastrzega sobie, że w okresach przerw wynikających z kalendarza świąt i dni wolnych od zajęć zamówienia będą zgłaszane w ograniczonym zakresie.

  5. W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.

  1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określone w oparciu o przewidywane zużycie w okresie obowiązywania umowy wynosi brutto: ……………………………..……….…….……………………. zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………….), w tym podatek VAT……..…………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………).

  1. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen jednostkowych brutto nie wyższych od ustalonych wcześniej z Zamawiającym, zawartych w załączniku do niniejszej umowy, o którym jest mowa w § 1 ust. 2 (Wykaz zamawianych towarów).

  2. Ostateczna wartość wynagrodzenia będzie wyliczona na podstawie ustalonych jednostkowych cen brutto oraz faktycznej ilości dostarczonych do Zamawiającego poszczególnych artykułów spożywczych wymienionych w załączniku do umowy, o którym jest mowa w § 1 ust. 2 (Wykaz zamawianych towarów).

  1. Wykonawca oznajmia, że posiada ważną (aktualną) decyzję właściwego organu Inspekcji Sanitarnej/Weterynaryjnej potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówienia zgodnych z procedurami HACCP.

  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty lub atesty (do wglądu na prośbę Zmawiającego) i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie.

  1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania odpowiednich warunków transportu spełniających wymogi sanitarne, zgodnie z zasadami GHP odpowiednie dla danego rodzaju dostarczanych artykułów.

  2. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia do siedziby przedszkola w Smolcu z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń budynku.

  3. Wykonawca dostarczy artykuły w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu oraz o określonych godzinach. Wykonawca przekazuje żywność osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej oraz jakościowej.

  4. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym.

  1. Zamówione artykuły (wymienione w załączniku nr 5), o których jest mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy) stanowiące przedmiot dostawy będą dostarczane w opakowaniach czystych, nieuszkodzonych, dopuszczonych do przechowywania i transportu danego rodzaju artykułów.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości, tj.: świeżych, czystych, nieprzeterminowanych, bez objawów pleśni, bez obcych zapachów (niekruszących się, dopieczonych - dotyczy pieczywa) itp.

  3. Dostarczana żywność będzie oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej oraz terminem przydatności do spożycia, nie krótszym niż 14 dni.

  4. Dostarczane artykuły, które nie są przeznaczone do bezpośredniego użycia (np. mąka, cukier, dżemy, makarony), muszą posiadać co najmniej miesięczny termin przydatności do spożycia (licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego). Termin ten nie dotyczy w szczególności świeżych warzyw, mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych, mleka i produktów mleczarskich.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia i żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego artykułu, widocznych uszkodzeń, braku terminu ważności lub jego nieczytelnych określeń, niezgodności ilościowej lub dostarczenia towaru, który nie został zamówiony. W ww. przypadkach zostanie sporządzony protokół przy udziale obu stron w terminie max. 4 godzin. Po zawiadomieniu telefonicznym Zamawiający oczekuje wymiany zareklamowanej ilości towaru w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili wniesienia reklamacji.

  6. W przypadku niezgodności ilościowej lub złej jakości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości lub wymiany towaru na towar dobrej jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem w dniu przez niego zaplanowanym.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu zamówionego towaru u innego dostawcy w przypadku niewypełnienia obowiązku określonego w § 5 ust. 6, odmowy dostawy lub nieterminowej dostawy. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami, tj. różnicą między ceną zapłaconą faktycznie przez Zamawiającego innemu dostawcy, a ceną, w jakiej miał dostarczyć dany towar Wykonawca, w przypadku gdyby ta cena była wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz ewentualnymi kosztami transportu dostawy. Na powyższą okoliczność zostanie sporządzony protokół reklamacji i przekazany dostawcy.

  1. Warunkiem otrzymania zapłaty dla Wykonawcy będzie wystawiony przez niego po każdej dostawie w czytelny sposób dokument WZ, a na koniec tygodnia faktura VAT/ rachunek.

  2. Wykonawca za każdy dostarczony towar, o którym mowa w § 1 ust.3 umowy, zobowiązany jest do wystawienia dokumentu WZ na dzień wykonania dostawy. Zamawiający na podstawie dokumentu WZ w obecności dostawcy sprawdza towar pod względem jakościowo-ilościowym.

  3. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Strony ustalają …..-dniowy termin zapłaty liczony od dnia otrzymania faktury.

  4. W przypadku braku zgodności ilości, cen wyższych od ustalonych (zawartych w załączniku, o którym jest mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy) bądź błędów rachunkowych na fakturze, zapłata nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury korygującej, a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania faktury korygującej.

  5. W przypadku umieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie wystawi notę korygującą. Inne błędy poprawi Wykonawca, wystawiając fakturę korygującą.

  1. W przypadku realizowania dostaw w całości lub w części z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego ma on prawo do naliczenia następujących kar umownych:

   1. w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

   2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% łącznej wartości brutto wynagrodzenia za cały przedmiot umowy zawartej w §2 pkt 1.

  2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych naliczonych na podstawie noty obciążeniowej wystawionej na podstawie protokołu reklamacji i przekazanej dostawcy z przysługującego mu wynagrodzenia.

  1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

  2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

  3. Zamawiający może rozwiązać umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 3 reklamacji lub rażącego (istotnego) naruszenia warunków dostaw, w szczególności: dostarczania asortymentu wybrakowanego, przeterminowanego, brudnego lub złej jakości itp.

  1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

  1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez żądania odszkodowania.

  2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji:

  1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

  2. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  1. Wykaz artykułów żywnościowych z cenami brutto:

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 3_11SIWZ_przetarg_na_żywność.pdf (PDF, 350KB) 2016-11-04 13:18:47 350KB 5 razy
2 SIWZ_przetarg_na_żywność_7_11.PDF (PDF, 1.4MB) 2016-11-07 10:26:16 1.4MB 6 razy
3 28_11_2016_12_36_59_3_11SIWZ_przetarg_na_żywność.PDF (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-11-28 12:36:58 1.4MB 9 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Zestawienie ofert 16_11_25.pdf (PDF, 920KB) 2016-11-25 12:22:17 920KB 563 razy
2 zestawienie ofert złożonych 06.12.2016 r..pdf (PDF, 707KB) 2016-12-06 11:36:31 707KB 565 razy
3 wybor_najkorzystniejszych_ofert.pdf (PDF, 828KB) 2016-12-21 10:06:52 828KB 698 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 04-11-2016 13:18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 04-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 21-12-2016 10:06:52