Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Rada rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty , statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez rodziców danego oddziału.

§ 3.Kadencja rady rodziców trwa rok.

1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia kadencji rady rodziców o czym decydują przedstawiciele rad klasowych w jawnym głosowaniu.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uzupełnienie składu rady rodziców.

3. Decyzję o dodatkowych wyborach uzupełniających podejmuje rada rodziców w głosowaniu jawnym.

 

II. Wybory do rady rodziców.

 

§ 4. Wybory do rady rodziców przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

§ 5. Do rady rodziców wchodzi jedna osoba wybrana, w tajnym głosowaniu, spośród rady klasowej.

§ 6. Wybory członków do rady rodziców przeprowadza komisja wyborcza wybrana w jawnym głosowaniu spośród rodziców uczestniczących w zebraniu, nie kandydujących do rady rodziców.

§ 7.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 8. Rada rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę w głosowaniu tajnym oraz sekretarza, skarbnika w głosowaniu jawnym.

 

III. Kompetencje władz rady rodziców.

 

§ 9. Przewodniczący rady rodziców organizuje pracę rady , prowadzi posiedzenia rady i jest jej reprezentantem na zewnątrz.

1. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

2. Sekretarz rady odpowiada za jej dokumentację i protokołowanie jej posiedzeń

3.  Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę rodziców.

 

 

IV. Posiedzenia rady rodziców.

 

§ 10 .Posiedzenia rady rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

1. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia rady rodziców zwołuje przewodniczący rady, powiadamiając członków rady co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenia rady mogą być zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 rady oraz na wniosek dyrektora szkoły , rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 11. Przygotowanie posiedzenia jest obowiązkiem przewodniczącego. członkowie rady otrzymują na siedem dni przed posiedzeniem projekt porządku obrad.

1.Posiedzenia rady rodziców są prowadzone przez przewodniczącego.

2. W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek rady.

§12. Posiedzenia rady są ważne gdy obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

§13. Posiedzenia rady są protokołowane.

§ 14. Protokoły są przyjmowane na drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

 

V. Tryb podejmowania uchwał

 

§ 15. Uchwały rady rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych dotyczących członków rady głosowanie odbywa się w głosowaniu tajnym.

§16. Uchwały rady rodziców są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§17. Rada rodziców wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam jak przy podejmowaniu uchwał.

 

VI. Kompetencje Rady Rodziców

 

§ 18. Członkowie rady rodziców uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1. program wychowawczy

2. program profilaktyczny

§ 19. Członkowie rady rodziców opiniują

1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania

2. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora

§ 20. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły.

§ 21.Członkowie rady mają prawo do głosowania na równych prawach , we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę rodziców.

§ 22.Członkowie rady mają obowiązek aktywnegouczestniczenia w posiedzeniach rady.

 

VII. Fundusze rady rodziców.

 

§ 23. Rada rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada rodziców .

2. Wnioski o środki z funduszu rady rodziców mogą składać:

·  samorząd uczniowski

·  rada pedagogiczna

·  dyrektor szkoły

§ 24. Rada rodziców ma wydzielone konto bankowe.

1. Środkami na koncie dysponuje rada rodziców poprzez upoważnione osoby: przewodniczącego rady i skarbnika.

2. Wyżej wymienione osoby przygotowują plan finansowy na dany rok szkolny.

3. Rada Rodziców zatwierdza plan finansowy do 30 października większością głosów.

4. Zmiany w planie finansowym wymagają zgody minimum quorum Rady Rodziców.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przewodniczący Rady składa przed końcem roku szkolnego, przyjęcie sprawozdania oznacza udzielenie absolutorium przewodniczącemu.

 

VIII .Postanowienia końcowe.

 

§ 25.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:22:35