Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin uczniowski

REGULAMIN UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLCU

 

I. PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanej nauki i bezpiecznych warunków przebywania w szkole.

 2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, a także do zachowania i ochrony własnej prywatności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość, wyznanie, stan zdrowia lub stan posiadania.

 3. Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile odbywa się to w kulturalny sposób, nie obraża to uczuć innych osób i nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi i założeniami Szkoły.

 4. Uczeń ma prawo do poszanowania swoich praktyk religijnych, o ile nie stoją one w sprzeczności ze statutem, celami i programem wychowawczym szkoły.

 5. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań poprzez:

  1. uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez szkołę dla jego grupy wiekowej np. zielonych szkołach, wycieczkach, kołach zainteresowań;

  2. organizowania na terenie szkoły innych form działalności – pod warunkiem uzyskania na to zgody dyrekcji Szkoły.

 6. Uczeń ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i jawnych kryteriów oceniania. Ocena jest wystawiana za wiadomości, uzyskiwany postęp, włożony wysiłek, systematyczność pracy, terminowe wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, wykazywanie zainteresowania i rzetelny udział w zajęciach.

 7. Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy, wybranego nauczyciela, wicedyrektora lub dyrektora Szkoły.

 8. Uczeń ma prawo zwrócić się na początku lekcji do nauczyciela o usprawiedliwienie nieprzygotowania do zajęć. Każde usprawiedliwienie będzie indywidualnie rozpatrywane przez nauczyciela.

 9. Temat pracy klasowej i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle określony. Prace klasowe powinny być zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek oddania i omówienia ocenionych prac w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym dwóch tygodni, chyba że zachodzą okoliczności losowe, które to uniemożliwiają.

 10. Niezapowiedziane mogą być tylko krótkie sprawdziany obejmujące materiał ostatnich trzech lekcji. Kartkówki mogą się odbywać na każdej lekcji.

 11. W ciągu tygodnia nie powinny odbywać się więcej niż trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w ciągu dnia nauki. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z wychowawcą klasy, liczba prac klasowych w tygodniu (lub jednego dnia) może ulec zwiększeniu.

 12. Jeżeli klasówka nie mogła się odbyć w planowanym terminie, wyznaczenie nowego może się odbyć z naruszeniem normy. Termin i formę zaliczenia zaległej klasówki ustala nauczyciel.

 13. Na wakacje i wszystkie ferie ( wielkanocne, bożonarodzeniowe i przerwę semestralną) nie są zadawane prace domowe.


 

II. OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Podstawową powinnością ucznia jest nauka oraz systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne w tym także zajęcia pozalekcyjne.

 2. Uczeń zobowiązany jest rzetelnie uczestniczyć w zajęciach, szanować pracę nauczycieli, kolegów i innych osób oraz nie zakłócać toku zajęć.

 3. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręczników, zeszytów, pomocy i przyborów potrzebnych na zajęciach, a także dzienniczka ucznia.

 4. Uczeń, który z różnych przyczyn ( choroba, wyjazd, zawody sportowe, udział w konkursach itp. ) był nieobecny na lekcjach, jest zobowiązany do uzupełnienia materiału.

 5. Uczeń ma obowiązek postępować uczciwie i godnie, okazywać szacunek innym osobom, zarówno dorosłym, jak i uczniom.

 6. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć i zachowywać się godnie podczas uroczystości organizowanych przez Szkołę..

 7. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia z ludźmi, w tym kultury słowa.

 8. Uczniowi nie wolno głosić poglądów nawołujących do nienawiści, nietolerancji wobec kogokolwiek.

 9. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych przez władze szkoły, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 10. Uczeń nie może w jakiejkolwiek formie naruszać godności innych osób (słowem, gestem, czynem).

 11. Uczeń nie może naruszać cudzej własności, ani korzystać z rzeczy innych osób bez pozwolenia.

 12. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego lub innych.

 13. Uczeń ma obowiązek być ubrany estetycznie, skromnie oraz stosownie do warunków atmosferycznych tak, aby mógł uczestniczyć w zajęciach odbywających się poza budynkiem szkolnym. W szczególnie rażących przypadkach niedostosowania ubioru do warunków pogodowych nauczyciel ma prawo do pozostawienia dziecka w szkole pod opieką innego nauczyciela.

 14. Uczeń ma obowiązek noszenia butów zmiannych, na sali gimnastycznej obowiązują jedynie buty sportowe.

 15. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój apelowy.

 16. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia, spożywania i rozprowadzania środków odurzających, alkoholu, tytoniu i innych używek.

 17. Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd szkoły i jej otoczenia, troszczyć się o należyty stan pomieszczeń szkolnych i wyposażenia szkoły ze szczególnym uwzględnieniem swojej klasy. Za szkody dokonane przez uczniów odpowiadają sprawcy i ich rodzice.

 18. Uczniów obowiązuje dbanie o dobro wspólne. Powinni oni zgłaszać pracownikom Szkoły zauważone uszkodzenia i awarie, dbać o dekoracje w klasach i na korytarzu. .

 19. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania pracy innych osób, zarówno swoich kolegów, jak i wszystkich pracowników Szkoły.

 20. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.

 21. Uczeń musi przestrzegać obowiązujących na terenie szkoły przepisów bezpieczeństwa w tym także regulaminu korzystania ze świetlicy, z biblioteki, boisk, hali sportowej, pływalni.

 22. Regulamin obowiązuje także w trakcie wszystkich wyjść i zajęć odbywających się poza szkołą.

 23. Zwolnienie ucznia z zajęć odbywa się za pisemną zgodą rodziców, opiekunów

III. NAGRODY I KARY

 1. Uczniowie szczególnie wyróżniający się swoją postawą, osiągnięciami w nauce, sporcie, wynikami w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i wszelkich pracach na rzecz Szkoły i środowiska mogą zostać nagrodzeni:

  1. pochwałą ustną;

  2. pochwałą pisemną lub dyplomem;

  3. listem pochwalnym wręczanym rodzicom ucznia przez dyrektora Szkoły;

  4. nagrodą rzeczową.

Z wnioskiem o nagrodę dla ucznia może wystąpić do Rady Pedagogicznej nauczyciel, dyrektor Szkoły, wychowawca klasy.

Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają zasad współżycia obowiązujących w Szkole, stosowane są różnorodne działania wychowawcze m.in.: rozmowy z wychowawcą wicedyrektorem, dyrektorem informowanie rodziców ustnie lub na piśmie o niewłaściwym zachowaniu ucznia. Uczniowie, którzy nie przestrzegają postanowień regulaminu lub Statutu Szkoły mogą zostać ukarani poprzez:

  1. udzielenie nagany ustnej przez dyrektora Szkoły;

  2. zakaz reprezentowania szkoły w zawodach lub konkursach;

  3. napisanie przez ucznia w obecności dyrektora Szkoły zobowiązania do rezygnacji z niewłaściwych zachowań;

  4. przeniesienie do równoległej klasy;.

 1. Uczniowi przysługuje prawo złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zarzucanego mu czynu.

 2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 3. Jeżeli zastosowane działania wychowawcze nie przynoszą poprawy zachowania lub uczeń w sposób rażący złamał zasady regulaminu, podejmujemy działania z właściwymi organami (sąd rodzinny, kurator sądowy, policja).

IV. ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Uczniowie przychodzą do Szkoły w stosownym stroju – czystym, schludnym i skromnym, a w dniach uroczystości w galowym stroju szkolnym.

 2. Telefony komórkowe mogą uczniowie przynieść na wyraźną prośbę i odpowiedzialność rodziców pod warunkiem, że będą wyłączone i schowane do plecaka do zakończenia zajęć, co najmniej do 13.45. Po godzinie 13.45 telefony służą do komunikowania się z rodzicami. Nie wolno ich używać do nagrywania, filmowania i fotografowania.

 3. Do Szkoły nie wolno przynosić:

  1. innych urządzeń elektronicznych;

  2. alkoholu, papierosów i środków odurzających;

  3. petard i środków pirotechnicznych;

  4. innych przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

 4. Nie zaleca się przynoszenia sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 5. Atmosfera i porządek na lekcji mają duży wpływ na wyniki naukowe uczniów. W związku z tym uczniów obowiązuje:

  1. punktualne przybycie na lekcje;

  2. przygotowanie ławki do zajęć w czasie przerwy poprzedzającej lekcje. Pozostawienie na blacie jedynie przyborów do pisania, zeszytu i książki z danego przedmiotu.. W szczególności na ławce nie powinny znajdować się :

   • jedzenie i picie,

   • zabawki rozpraszające uwagę,

   • części garderoby,

   • sprzęt sportowy;

  3. zachowanie umożliwiające nauczycielowi prowadzenie lekcji, a w szczególności respektowanie wszelkich jego poleceń;

  4. szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów;

  5. utrzymanie porządku wokół swojej ławki i w klasie, poszanowanie własności innych osób;

  6. zakaz jedzenia, picia i żucia gumy;

  7. zakaz ściągania;

  8. bez uzgodnienia z nauczycielem nie wolno nagrywać zajęć szkolnych.

 6. W czasie przerw i zajęć świetlicowych nie wolno:

  1. siadać na parapetach i szafkach;

  2. grać w piłkę przed budynkiem szkolnym i na bieżni;

  3. przebywać przed budynkiem szkolnym lub na boisku bez opieki nauczyciela;

  4. opuszczać terenu Szkoły;

  5. przebywać w Hali Sportowej bez nauczyciela;. .

 7. Po lekcjach należy zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy kolegom i nauczycielom tych klas, w których trwają jeszcze lekcje lub zajęcia pozalekcyjne.

 8. Po lekcjach należy uporządkować klasę, zbierając śmieci i ustawiając ławki.

 9. W szatni należy pozostawić porządek, buty na zmianę wieszając w worku na wieszaku i nie ruszać rzeczy innych osób.

 10. Szczegółowe przepisy dotyczące zachowania i zasad bezpieczeństwa w Hali Sportowej są ujęte odrębnymi przepisami.

 11. Zasady obowiązujące podczas wyjazdów są szczegółowo ustalone na każdy wyjazd. Każdy uczeń musi sobie zdawać sprawę, że wychodząc poza teren Szkoły reprezentuje jej dobre imię. W związku z tym obowiązują go wszystkie stosowne zasady regulaminu Szkolnego oraz bezwzględne posłuszeństwo wobec opiekunów.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.

 2. Regulamin zostanie podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez informacje na godzinach wychowawczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:19:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:19:51