Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program wychowawczy szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem

prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna.”

T. Gadacz

 

 

Wychowanie - jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem

wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych

stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się

konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi

emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa.

 MISJA SZKOŁY

chcemy:

·         pomagać uczniom we wszechstronnym rozwoju,

·         łączyć życzliwość ze stanowczością wymagań,

·         zapewnić sprawiedliwość i równość szans,

·         wspierać ducha partnerstwa,

·         wdrażać do samodzielności i aktywności,

·         uczyć kreatywnego myślenia,

·         zapewnić bezpieczeństwo, przyjaźń i radość uczenia się.

chcemy:

poprzez oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i środowiskowe dążyć, aby absolwent opuszczający mury placówki był człowiekiem, który będzie:
 

·         potrafił zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce,

·         człowiekiem asertywnym,

·         umiał odróżniać dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,

·         szanował wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,

 ·        miał poczucie własnej godności,

·         otwarty  na innych, tolerancyjny, szczery i życzliwy,

·         dbał o zdrowie swoje i otoczenia,

·         sprawiedliwy i odpowiedzialny,

·         rozważny a zarazem ciekawy  świata,

·         chętny do zdobywania wiedzy na dalszym etapie edukacji.

I. OGÓLNE ZADANIE SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWUJĄCEGO

Wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju osobowym (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym,) i zapobieganie złu i agresji.

II. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY:

 1. Uwrażliwienie na dobro wspólne.
 2. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, radzenie sobie z własnymi emocjami.
 3. Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych.
 4. Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.
 5. Rozbudzanie więzi z rodziną i pomoc rodzinie w wychowaniu.
 6. Poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego.
 7. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości.
 8. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.
 9. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 10. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt.
 11. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobieganiu uzależnieniom.
 12. Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 13. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 14. Odkrywanie swoich uzdolnień możliwości i własnej indywidualności.
 15. Zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem.
 16. Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.
 17. Budowanie systemu  hierarchii wartości.
 18. Rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku z szanowaniem niezależności i wolności innych osób.
 19. Kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia.
 20. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 21. Rozwój samorządności.
 22. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich – wyrabianie szacunku do tradycji, poszanowanie świąt narodowych i rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu.
 23. Przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum.

 

III. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, a jest nim każdy nauczyciel pracujący w tej szkole wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

 1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, wolicjonalnym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym).
 2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego   z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
 5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, szczególnie w sytuacjach trudnych.
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej  i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 9. Nabywali umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej  i społecznej.

IV. ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS

 Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: 

 1. Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 2. Integracja zespołu klasowego.
 3. Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierające się na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej.
 4. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
     

Wychowawca, by zrealizować wymienione zadania: 

 1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
 2. Wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)  planuje i organizuje różne formy życia klasowego,

b)  wspiera rodziców w procesie wychowawczym,

c)  opracowuje na podstawie „Programu Wychowawczego Szkoły” treści  i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy.

3.  Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów.

 1. Współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi  i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności  i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki.
 2. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

      a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

d)  współpracy z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych.

 1. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 2. Jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami. 
 3. Śledzi postępy w nauce swoich wychowanków.
 4. Pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

 

 V. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców. 

 1. Rodzice mają prawo do:

a)  wglądu do „Programu Wychowawczego Szkoły” i wyrażaniu o nim swojej opinii,

b)  określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii (ankiety, opracowania, itp.), organizowanie projektu „Programu Wychowawczego Szkoły”, udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy,

c)  podejmowania uchwał w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców,

d)  decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie,

e)  uzyskania pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.

 1. Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami:

a) ogólnoszkolna wywiadówka,

b)  spotkania rodziców z nauczycielami,

c)  kontakty indywidualne z wychowawcą,

d)  wezwanie rodziców do szkoły (poprzez ucznia, telefonicznie bądź pisemnie)  w związku z naruszeniem przez ucznia zasad współżycia szkolnego bądź zniszczeniem wyposażenia,

e)  rozmowy telefoniczne,

f) notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia,

g) zawiadomienia o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych. 

 1. W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać szczerość, życzliwość i rzeczowość.
 2. Na zebraniach o sukcesach należy mówić imiennie, natomiast o negatywach – problemowo, statystycznie.
 3. Sprawy najtrudniejsze, dotyczące ucznia i jego problemów, należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie.
 4.  

 VI.  FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA .

 1. Pomoc wychowawcy klasy.
 2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
 3. Współpraca z dyrektorem szkoły.
 4. Kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pomoc dzieciom  z różnymi zaburzeniami.
 5. Docelowa pomoc finansowa dzieciom żyjącym w rodzinach o niskim statusie socjalno – kulturowym i w rodzinach z problemem alkoholowym.
 6. Współpraca z Policją i kuratorami sądowymi.
 7. Współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozmowy interwencyjne, wyjazdy dzieci na obóz).
 8. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 9. Udział dzieci w zajęciach świetlicy opiekuńczo wychowawczej.
 10. Kierowanie dzieci do świetlic terapeutycznych.

 

 VII.  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 1. Rozwój kulturalny: 

a)     biblioteka szkolna,

b)     wyjazdy do teatru, opery, kina, muzeum,

c)      wycieczki szkolne krajoznawczo – turystyczne, „zielone szkoły”

d)     współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

e)     współpraca z Sądem dla Nieletnich, Szkołą Muzyczną, innymi szkołami,

f)     współpraca z instytucjami(Straż Pożarna, Poczta, Policja, itp.).

 

  VIII. PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGII

1. Wdrażanie „Programu Profilaktyki Wychowawczej Szkoły”.

2. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia.

3.  Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia.

4.  Włączanie się w ogólnopolskie akcje „Dzień bez papierosa”, ”Sprzątanie świata”.

5. Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią i o niskim statucie socjalno – kulturowym.

6. Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu (kółko zainteresowań, SKS, basen, świetlica opiekuńczo-wychowawcza, itp.).

7.  Pogadanki, terapia, odpowiednie wzorce zachowania. 

 

 IX. OPIS RYTUAŁU STAŁYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM.

 W Szkole Podstawowej w Smolcu odbywa się systematycznie wiele uroczystości i imprez będących wynikiem  oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron: uczniów,  nauczycieli, rodziców i środowiska pozaszkolnego.

 1. Do nich zalicza się:

a)     uroczystości szkolne:

 -         Inauguracja roku szkolnego,

-         Uroczyste pasowanie na ucznia dzieci klas pierwszych,

-         Dzień Nauczyciela,

-         Rocznica Odzyskania Niepodległości,

-         Święta Bożego Narodzenia, Jasełka

-         Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

-         Dzień Sportu,

-         Uroczyste pożegnanie absolwentów,

-         Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 b)     uroczystości klasowe:

 -         Dzień Chłopaka,

-         Pasowanie na starszaka,

-         Sprzątanie Świata,

-         Andrzejki,

-         Dzień Babci i Dziadka,

-         Dzień Matki,

-         Dzień Kobiet,

-         Pierwszy Dzień Wiosny. 

 1. W czasie niektórych uroczystości uczniowie śpiewają hymnpaństwowy .  

 

Do obowiązków wszystkich osób społeczności szkolnej należy godne zachowanie w czasie wysłuchiwania hymnu. Do obowiązków należy również podkreślenie uroczystym strojem szkolnym świąt państwowych oraz szkolnych.

 

L.p

OBSZAR

CELE PODSTAWOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

EWALUACJA

1

Rozwój fizyczny

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa

w szkole i poza nią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -kształtowanie postaw proekologicznych

Uczeń:
Klasa pierwsza

- rozwija dbałość o własny wygląd i zdrowie
Klasa druga
- rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu
Klasa trzecia
- stosuje na co dzień zasady prawidłowego odżywiania się
- rozwija swoją sprawność fizyczną
Klasa czwarta
- rozumie potrzebę podnoszenia swojej sprawności fizycznej
Klasa piąta
- świadomie podnosi swoją sprawność fizyczną
Klasa szósta
- aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej

 

 

 

Klasa pierwsza.

-poznaje przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią zawarte w Kodeksie szkolnym
Klasa druga.
- zna i stosuje podstawowe przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią
Klasa trzecia
- uczy się organizować własną pracę , wypoczynek i czas wolny przez planowanie
Klasa czwarta.
- nabywa nowe umiejętności w zakresie edukacji komunikacyjnej

- podnosi swoją wiedzę na temat przepisów zawartych w Kodeksie szkolnym
Klasa piąta.
- stosuje nabyte umiejętności w praktyce
Klasa szósta.
- troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

 

Klasa pierwsza.
- dba o estetykę wokół siebie
Klasa druga
- opiekuje się roślinami w klasie
Klasa trzecia
- przesadza rośliny na wiosnę, rozmnaża rośliny
Klasa czwarta
- dba o rośliny w szkole
Klasa piąta
- troszczy się o środowisko przyrodnicze wokół szkoły
Klasa szósta
- nabywa przekonanie o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka i środowiska

-          podnoszenie sprawności fizycznej uczniów

      na zajęciach WF, zajęciach pozalekcyjnych,

      imprezach sportowych, w kołach SKS, w trakcie  

      gier i ćwiczeń terenowych, na wycieczkach,

      na pływalni,

-          realizacja Programu Profilaktyki Społecznej i Zdrowotnej Szkoły

-          udział w akcjach sprzątanie świata, wycieczkach ekologicznych,

-          organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa

-          przeszkolenie nauczycieli do roli animatorów zdrowego stylu życia,

-          wycieczki rowerowe,

-          rajdy piesze.

 

 

 

 

 

 

 

 

-          podnoszenie sprawności fizycznej uczniów

      na zajęciach WF, zajęciach pozalekcyjnych,

      imprezach sportowych, w kołach SKS, w trakcie 

      gier i ćwiczeń terenowych, na wycieczkach,

      na pływalni,

-          realizacjazadań promujących wychowanie prozdrowotne,

-          udział w akcjach sprzątanie świata, wycieczkach ekologicznych,

-          organizowanie dyskusji, rozmów z ekspertami, wywiadów, prelekcji, słuchania wypowiedzi autorytetów w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa

-          wycieczki rowerowe,

-          rajdy piesze,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  rozwijanie poczucia estetyki oraz dbałości

      o naturalne środowisko,

-   wycieczki do zielonych szkół,

-   zajęcia w terenie,

-   konkursy ekologiczne, klasowe, szkolne.

 

2

Rozwój intelektualny

-odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem

 Uczeń:
Klasa pierwsza
- rozwija swoje umiejętności
Klasa druga
- odkrywa własne uzdolnienia i możliwości
Klasa trzecia
- rozwija swoje zainteresowania
Klasa czwarta
- świadomie wybiera formy rozwoju własnych zainteresowań
Klasa piąta
- uświadamia sobie własną indywidualność i odmienność
Klasa szósta
- samodoskonali się w wybranych przez siebie kierunkach

 

 

 

 

 

 

 

Klasa pierwsza,
- poznaje otaczający go świat

Klasa druga

- uczy się ,organizacji uczenia się
Klasa trzecia
- prowadzi własne obserwacje
Klasa czwarta
- wykonuje pierwsze doświadczenia, poszukuje samodzielnych rozwiązań
Klasa piąta
- uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych

Klasa szósta

- potrafi dociekać , zgłębiać , poszukiwać

-          na wszystkich zajęciach, edukacyjnych,

-          w kołach zainteresowań,

-          w pracy własnej ucznia,

-          realizowanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie

      z zainteresowaniami uczniów (ale coraz

      trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów

      realizacji indywidualnych zadań uczniów,

-          prace na rzecz klasy i szkoły-projektowanie ulepszeń organizacyjnych,

-          rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań , wymagających negocjacji, badań i doświadczeń,

-          organizowanie debat, dyskusji,

-          literackich, spotkań z pisarzami, inscenizacji klasowych, recytacji,

-          oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki.

-          na wszystkich zajęciach, edukacyjnych,

-          w kołach zainteresowań,

-          w pracy własnej ucznia,

-          realizowanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie             z zainteresowaniami uczniów (ale coraz trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów realizacji indywidualnych zadań uczniów,

-          prace na rzecz klasy i szkoły-projektowanie ulepszeń organizacyjnych,

-          rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych mających wiele rozwiązań , wymagających negocjacji, badań i doświadczeń,

-          organizowanie debat, dyskusji,

-          literackich, spotkań z pisarzami, inscenizacji klasowych, recytacji,

-          oglądanie filmów, sztuk teatralnych, słuchanie muzyki.

-wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

 

-zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

3

Rozwój emocjonalny

-poznawanie własnej sfery uczuciowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ukierunkowanie uczuć, emocji

Uczeń:

Klasa pierwsza

- rozwija sprawność i samodzielność życiową

Klasa druga

- potrafi słuchać innych

Klasa trzecia

- nabywa umiejętność samooceny

Klasa czwarta

- rozumie pojęcia uczucia pozytywne, negatywne, emocje

 

 

Klasa piąta

- zna i ocenia reakcje własne i innych

Klasa szósta

-jest świadomy własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach

 

 

 Uczeń :

Klasa pierwsza

- rozwija umiejętność komunikacji

Klasa druga

- okazuje własne uczucia i emocje

Klasa trzecia

- uczy się opanowywania własnych emocji

Klasa czwarta

- okazuje uczucia i emocje stosownie do sytuacji,

- tworzy właściwe relacje z otoczeniem

Klasa piąta

- dostrzega i rozumie związki z innymi ludźmi, zna granice własnych możliwości

Klasa szósta

- wycisza emocje, umie sobie radzić ze stresem 

-          nawiązywanie kontaktów interpersonalnych podczas zajęć edukacyjnych (zdobywanie wiedzy  i trening w tym zakresie),

-          analizowanie wyników, formułowanie wniosków samodzielnie przez uczniów,

-          organizowanie grup wsparcia dla osób nieśmiałych, zakompleksionych, itp.,

-          odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, drama, organizowanie zabaw integracyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          nawiązywanie kontaktów interpersonalnych podczas zajęć edukacyjnych (zdobywanie wiedzy  i trening w tym zakresie),

-          analizowanie wyników, formułowanie wniosków samodzielnie przez uczniów,

-          organizowanie grup wsparcia dla osób nieśmiałych, zakompleksionych, itp.,

-          odgrywanie scenek rodzajowych, dialogów, inscenizacji, drama, organizowanie zabaw integracyjnych.

- kontrolowanie poziomu agresji uczniów

4

Rozwój moralny

-kształtowanie poczucia wartości

i godności, -budowanie systemu

i hierarchii wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności

w związku

z szanowaniem niezależności i wolności innych osób

Uczeń :

Klasa pierwsza

- poznaje różne zachowania ,uczy się oceny własnych zachowań

Klasa druga

- uczy się dokonywania wyborów

- stara się szanować siebie i innych

Klasa trzecia

- poznaje pojęcia: wartość

i godność człowieka

Klasa czwarta

- rozumie pojęcia wartość i godność

- uczy się wartościowania

Klasa piąta

- bierze odpowiedzialność za swoje wybory, własną naukę i rozwój

Klasa szósta

- posługuje się własnym systemem wartości

-świadomie dokonuje wyborów

 

 

 

 

 

Uczeń :

Klasa pierwsza

- poznaje różne potrzeby

Klasa druga

- rozróżnia potrzeby swoje i innych

Klasa trzecia

- nazywa swoje potrzeby i potrzeby innych

- uczy się wyrażać własne zdanie

Klasa czwarta

- rozumie pojęcie - autonomia

- odczuwa potrzebę własnej niezależności

Klasa piąta

- realizuje własne potrzeby z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi

Klasa szósta

- ma świadomość własnej autonomii

- umie bronić własnego zdania

i szanuje zdanie innych

 

 

-          w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem pracy  nad literaturą dziecięcą),

-          w czasie godzin wychowawczych,

-          w rozmowach nauczyciela z uczniem,

-          organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole,

-          ustalanie reguł zachowania,

-          organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiązywaniem problemów społecznych,

-          organizowanie zajęć i ćwiczeń z zakresu pedagogiki terapeutycznej,

-          organizowanie obserwacji zjawisk społecznych    w najbliższym otoczeniu,

-          przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji ( np. za pomocą dramy),

-          przygotowanie ankiet , kwestionariuszy-badanie opinii,

-          swobodna twórczość,

-          treningi asertywności, godziny zwierzeń i wspomnień,

-          organizowanie zabaw gier.

 

 -          w trakcie wszystkich zajęć (ze szczególnym uwzględnianiem pracy  nad literaturą dziecięcą),

-          w czasie godzin wychowawczych,

-          w rozmowach nauczyciela z uczniem,

-          organizowanie samooceny dotyczącej wykonania zadania, zachowania w zespole,

-          ustalanie reguł zachowania,

-          organizowanie dyskusji, debat, warsztatów, negocjacji w związku z rozwiązywaniem problemów społecznych,

-          organizowanie zajęć i ćwiczeń z zakresu pedagogiki terapeutycznej,

-          organizowanie obserwacji zjawisk społecznych    w najbliższym otoczeniu,

-          przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji ( np. za pomocą dramy),

-          przygotowanie ankiet , kwestionariuszy-badanie opinii,

-          swobodna twórczość,

-          treningi asertywności, godziny zwierzeń                 i wspomnień,

-          organizowanie zabaw gier.

-  badanie przestrzegania norm moralnych przez uczniów

5

Rozwój wolicjonalny

- stawianie celów

i osiąganie ich

Uczeń:

Klasa pierwsza

- poznaje pojęcia pracowitość, rzetelność, wytrwałość

Klasa druga

- uczy się wytrwałości

i pracowitości

- kończy rozpoczęte zadanie

Klasa trzecia

- uczy się stawiania celów i dobierania do nich sposobów realizacji

Klasa czwarta

- samodzielnie wybiera cele

- przy pomocy dobiera do nich środki realizacji

Kklasa piąta

- dokonuje samodzielnych rozwiązań i samodzielnie dobiera do nich środki realizacji

Klasa szósta

- odczuwa potrzebę autokreacji

-          w trakcie wszystkich zajęć (poprzez uwzględnienie w ocenie pracy: punktualności wykonania, nakładu pracy i formy jej prezentacji),

-          w pracach grupowych,

-          w pracach typu organizacyjnego,

-          w działalności samorządowej uczniów,

-          rozwiązywanie nowych, nieznanych problemów  za pomocą technik teatralnych.

 

6

Rozwój duchowy

- poznawanie dorobku kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia

Uczeń :

Klasa pierwsza

poznaje tradycje rodzinne, religijne, szkolne

Klasa druga

- poznaje tradycje narodowe,

Klasa trzecia

- rozróżnia poznane tradycje i ich symbolikę

Klasa czwarta

- aktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych, szkolnych i środowiskowych

Klasa piąta

- rozwija szacunek do tradycji

Klasa szósta

-świadomie uczestniczy we wszystkich uroczystościach

 Uczeń:

Klasa pierwsza

- uwrażliwia się na piękno

Klasa druga

- poznaje sztukę użytkową

Klasa trzecia

- uczestniczy w różnorodnych formach działalności artystycznej

Klasa czwarta

- przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki

Klasa piąta

- uzewnętrznia emocje w kontakcie ze sztuką

Klasa szósta

- odczuwa potrzebę stałego kontaktu ze sztuką

-          uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia się,

-          współistnienie w grupie,

-          odkrywanie własnych upodobań,

-          kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego  i dalszego środowiska,

-          udział w uroczystościach szkolnych, narodowych  i religijnych,

-          organizowanie w klasach świąt: Dzień Chłopca, Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki itp.,

-          pogadanki związane ze świętami religijnymi,

-          ukazywanie związków pomiędzy tradycją rodzinną i narodową przy organizowaniu Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia,

-          udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach,

-          udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej,

 

-          poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania,

-          samodzielność jako postawa twórcza: prace plastyczne i techniczne,

-          znajomość znaczenia naturalnego i kulturalnego dziedzictwa regionu (zabytki architektury i malarstwa).

 

7

Rozwój społeczny

-kształtowanie postaw prospołecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - rozwój samorządności

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

Klasa pierwsza

- rozwija poczucie przynależności do klasy i szkoły

- integruje się z zespołem klasowym

Klasa druga

- nabywa umiejętność współpracy koleżeńskiej

- zna i stosuje zasady współżycia w szkole

Klasa trzecia.

- dokonuje oceny własnych zachowań, podejmuje próby wyciągania wniosków

- uświadamia konieczność dokonywania samokontroli

Klasa czwarta.

- rozumie pojęcia: koleżeństwo, tolerancja, przyjaźń, współpraca, pomoc

- nabywa umiejętność bycia dobrym kolegą, przyjacielem

- rozróżnia dobre i złe postawy

Klasa piąta.

- zachowuje się tolerancyjnie, dostrzega potrzeby innych

- rozróżnia zachowania uległe, agresywne i asertywne

Klasa szósta.

- jest odpowiedzialny za powierzone zadania

-potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

Uczeń:

 

Klasa pierwsza.

- poznaje prawa , obowiązki i zasady działania samorządu klasowego

Klasa druga.

- wypracowuje zasady działania samorządu klasowego -,”kodeks”

Klasa trzecia.

- poznaje rolę i zadania Samorządu Uczniowskiego

- aktywnie uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły

Klasa czwarta.

- rozumie pojęcia: samorządność, odpowiedzialność, współpraca

Klasa piąta.

- jest współodpowiedzialny za podjęte działania , analizuje je

- potrafi ocenić i wybrać właściwą dla siebie postawę

Klasa szósta.

- poznaje struktury samorządu lokalnego

- uczy się zasad demokracji

 

-          organizowanie zabaw integracyjnych,

-          ogrywanie scenek rodzajowych, drama,

-          pogadanki,

-          filmy,

-          stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.),

-          wypracowanie wewnątrzklasowego kodeksu postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -          organizowanie zabaw integracyjnych,

-          ogrywanie scenek rodzajowych, drama,

-          pogadanki,

-          filmy,

-          stosowanie aktywizujących metod i form pracy (burza mózgów, drzewko decyzyjne, itp.),

-          wypracowanie wewnątrzklasowego kodeksu postępowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:46:07