Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNEGO W SMOLCU

 


I

 

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

 

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

   a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

   b) pomoc w odrabianiu lekcji,

   c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

   d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

   e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych  i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

   f) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

   g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

 


II

 

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej:

 

   a) dojeżdżający do szkoły,

   b) których rodzice udokumentują zatrudnienie,

   c) czekający na zajęcia pozalekcyjne np. koła zainteresowań.

2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

 


III

1 .Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.

2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.

3. Zgłoszenia dokonuje się do dnia 30 czerwca każdego roku.

4. Rodzice lub ich opiekunowie zobligowani są do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 16.00.

5. Uczniowie odbierani są ze świetlicy osobiście lub przez osoby przez nich upoważnione.

6. Uczestnictwo ucznia w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

 

IV

1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.

2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, za zgodą Dyrektora.

3. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

 


V

 

1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupie wychowawczej. Prowadzi ją nauczyciel świetlicy, któremu towarzyszy pomoc nauczyciela dyżurujacego.

 

 


VI

 

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy , który zatwierdza Dyrektor Zespołu.

 

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i programami wychowawczymi Szkoły.

3. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy, podlegający dyrektorowi szkoły.

 


VII

 

1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych .

 

2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

 


VIII

 

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

 

2. Rodzice ucznia , który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

 

 


IX

 

1.W sprawach nie unormowanych powyższym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:25:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:25:48