Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Konwencji o prawach dziecka

 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

 • Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)

 • Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych i przedszkoli (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 – zmiana z 31.01.2002r., Dz.U.z 2002r. Nr 10 poz. 96)

 • Raport z badań HFPC z 1996r. Prawa ucznia w szkole

 • Raport MEN z 2002r. Prawa ucznia w statutach szkolnych

 • WSO z poszczególnych przedmiotów z zachowania.

 

Założenia ogólne:

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 3. Wybór Prezydenta Szkoły odbywa się wg ustalonej ordynacji wyborczej.

 4. Organami SU są wybrane przez uczniów sekcje tematyczne, Rada SU (złożona z przewodniczących poszczególnych klas)

 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

 6. Regulamin SU jest zatwierdzany przez społeczność uczniowską.

 7. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 8. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania

  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowania

  • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań

  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

  • prawo wyboru nauczyciela – opiekuna SU

  • prawo do korzystania z tablic informacyjnych na terenie szkoły.

 

Skład władz SU.

 

 1. Na czele SU stoi Prezydent wybierany przez społeczność uczniowską w demokratycznych, powszechnych, tajnych wyborach.

 2. Rada Samorządu złożona z Prezydenta i przewodniczących klas.

 3. Sekcje tematyczne SU prowadzone przez wybranych spośród siebie liderów.

 

Kompetencje władz SU.

 

 1. Organem podejmującym uchwały jest Rada SU

 2. Wykonaniem uchwał Rady zajmuje się prezydent i sekcje tematyczne.

 3. W sprawach spornych prezydent reprezentuje interesy każdego ucznia przed Dyrektorem, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły. Decyzja w sprawie odwołania się ucznia jest podawana prezydentowi w ciągu 7 dni od terminu jej złożenia.

 4. Rada SU ma prawo odwołać prezydenta w przypadku nie wywiązywania się z zadań regulaminowych większością 2/3 głosów w obecności połowy składu Rady SU.

 

Sposób podejmowania decyzji.

 

 1. Rada SU zbiera się raz w miesiącu.

 2. Decyzje Rady SU są podejmowane większością głosów.

 3. Projekty uchwał może zgłaszać każdy członek Rady; prezydent SU, każdy lider sekcji.

 

Sposób uchwalania i zatwierdzania regulaminu SU.

 

 1. Regulamin SU jest zatwierdzany przez całą społeczność uczniowską w wyniku głosowania na apelu szkolnym.

 2. Propozycje zmian w regulaminie są zgłaszane przez Radę SU i zatwierdzane przez społeczność uczniowską.

 

 

Ordynacja wyborcza Prezydenta SU w ZSzP w Smolcu.

 

 1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru Prezydenta i Radę SU w ZSzP w Smolcu.

 2. Na Prezydenta może kandydować każdy uczeń kl. IV – VI ZSzP w Smolcu. Prezydenta SU wybiera społeczność uczniowska Szkoły w wyznaczonym dniu.

 3. Wybory Prezydenta SU są równe, powszechne, większościowe, a głosowanie tajne.

 4. Wybory Prezydenta SU są przeprowadzane w porozumieniu z opiekunem SU przez Szkolną Komisję Wyborczą, złożoną z przedstawicieli samorządów klasowych (5 uczniów) kl.IV-VI:
  a/ SzKW wybiera przewodniczącego i sekretarza,
  b/ w pracach komisji nie może uczestniczyć kandydat na Prezydenta.

 5. SzKW ustala zasady kampanii wyborczej i czas jej trwania. Ponadto ustala datę wyborów, miejsce głosowania i sposób oddawania głosów.

 6. Wybory Prezydenta SU powinny być przeprowadzone najpóźniej do 20. września każdego nowego roku szkolnego.

 7. W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie ZSzP w Smolcu – obecni w danym dniu w szkole.

 8. Prowadzenie kampanii w dniu wyborów jest zakazane.

 9. Głosujący otrzymują od SzKW jedną kartkę do głosowania z nazwiskami wszystkich kandydatów:
  a/ głosujący stawia w pustym polu przy nazwisku kandydata, którego popiera znak „X”
  b/ na kartce do głosowania znak „X” może być umieszczony tylko przy jednym nazwisku
  c/ za głos nieważny uznaje się kartkę, na której znak „X” zakreślono przy nazwisku więcej niż jednego kandydata.

 10. Prezydentem SU zostaje osoba , która uzyskała największą ilość głosów.

 11. Po zakończeniu głosowania SzKW oblicza jego wyniki i sporządza protokół, który zawiera:
  a/ liczbę uczniów uprawnionych do głosowania,
  b/ liczbę oddanych głosów,
  c/ liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  d/ liczbę głosów nieważnych.

 12. Protokół podpisują wszyscy członkowie SzKW i podają wyniki głosowania do wiadomości uczniom na tablicach informacyjnych na terenie szkoły.

 13. Protokół wraz z kartkami do głosowania powinien być przekazany opiekunowi SU w dniu wyborów.

 14. Protesty związane z przebiegiem wyborów lub ustaleniem ich wyników można zgłaszać do przewodniczącego SzKW w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania. Po tym terminie protesty nie będą rozpatrywane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Demski 17-10-2013 12:24:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Demski 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Demski 17-10-2013 12:24:11